Bruksendring

Går du med planer om å bruke noen rom i dine bygg eller din eiendom på annen måte enn før?

Eksempel på mulig bruksendring - Klikk for stort bilde

Da vil det kunne være nødvendig å søke om såkalt; "bruksendring" etter plan-og bygningsloven (pbl).

I følge pbl. §20-1 d skal bruksendring søkes om, når tiltaket medfører "endring av bruk eller vesentlig endring av tidligere drift". Omfatter også endringer som kan skje uavhengig av byggetiltak.
Dette med at endret bruk av rom, når det ikke er aktuelt med noen fysiske byggetiltak, kan være søknadspliktig, er av de tema som er vanskeligst forståelig for folk flest. Sammen med riving av bygg og endring/oppgradering av hytteveger i våre skogs-og fjellområder, er nok bruksendring av de saker som det oppstår mest misforståelser rundt.

Det er slik at det er tiltakshaver/eier av eiendom sin selvstendige plikt å sette seg inn i de lover og regler som gjelder for eiendommen, før en setter i gang tiltak.
Det er derfor viktig å sjekke med kommunen, før en foretar en bruksendring, slik at en ikke uforvarende setter seg på kant med gjeldende lovverk.
Bruksendring er spesielt viktig å få faglig avklaring på, da det kan stille helt andre krav til bygningen og installasjoner i denne, og påvirke viktige faktorer som rømningsforhold og brannsikkerhet, noe som også kan ha betydning for dine forsikringer. En annen årsak til at det offentlige er avhengig av at denne typen saker blir søkt om, er at dette er viktig for ajourhold av offentlige registre og det å videre kunne gi riktige opplysninger til våre brukere.

Det å sette inn en seng i et bygg som før har vært brukt til uthusformål, vil for eksempel endre formålet på bygget til såkalt anneksfunksjon, som avstedkommer helt nye faglige vurderinger av bygget.
I følge veiledning til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker, inntrer søknadsplikt; "dersom endringen i forhold til hva den tidligere er godkjent for er av en slik karakter eller omfang at den kan berøre krav i plan- og bygningslovgivningen slik at den nye virksomheten bør vurderes av bygningsmyndighetene. F.eks. vil endring fra fritidsbolig til bolig, eller endring av salg av vareslag som medfører vesentlig endret trafikk, være bruksendring.

En endring av bruken til et annet reguleringsformål vil normalt være søknadspliktig. Men selv om den endrede bruken er innenfor formålet kan det utløse søknadsplikt. Det vil f.eks. være tilfellet ved en vesentlig endring av driftsmåten eller som vil kunne medføre at behovet for antall biloppstillingsplasser øker. Det samme gjelder oppdeling av bygning for boliger til flere leiligheter".

Vår oppfordring må derfor være at å ta nærmere kontakt med fagområdet byggesak før du endrer bruken av din eiendom eller deler av dine bygg.