Gjennomføringsplanen skal være gjennom hele byggesaken

Illustrasjon: Faksimile av Gjennomføringsplan - Klikk for stort bilde

Planen er først og fremst en oversikt over alle ansvarsområdene i tiltaket, hvem som innehar ansvaret og når samsvarserklæringer og kontrollerklæringer skal foreligge.

Ny plan- og bygningslov har fungert i ni måneder, og mange har blitt godt fortrolig med gjennomføringsplanen.

Hele søknadsprosessen
Gjennomføringsplanen er et dokument som er med byggesaken i hele søknadsprosessen. Dokumentet skal være dynamisk og kompletteres etter hvert som de forskjellige dataene er klare. Gjennomføringsplanen skal vedlegges alle delsøknadene i byggesaken:

  • Rammesøknad
  • Søknad om tillatelse i ett trinn
  • Alle søknader om igangsettingstillatelse
  • Søknad om endring av gitt tillatelse
  • Søknad om midlertidig brukstillatelse
  • Søknad om ferdigattest

Skisse
Ved søknad om rammetillatelse framstår planen mer som en skisse hvor fagområder og planlagte ansvarsområder er vist uten at alle foretak er klare. Ved søknad om ferdigattest, er planen komplett. Den viser alle ansvarsretter i tiltaket, når samsvarserklæringer og kontrollerklæringer har blitt signert, samt en bekreftelse på at alle ansvarsområder er ferdige.

Hva skal stå i de ulike kolonnene?

Fagområder (kolonne 1):
Det er ikke definert noe sted i lovverket hvordan tiltaket skal deles opp i fagområder. Tanken er at tiltaket kan deles opp i de fagområdene som passer prosjektet best. Når ansvarlig søker begynner en søknadsprosess, må det legges opp en skisse til en gjennomføringsplan som er tilpasset tiltakets prosjektstyring for øvrig. Hvordan kolonnen for fagområder benyttes vil derfor kunne variere fra prosjekt til prosjekt og fra foretak til foretak. Målet er å få en oversikt over alle ansvarsområder i tiltaket og en gruppering av disse som viser at hele tiltaket er dekket. Det er dermed ikke noe "fasitsvar" på hvordan denne kolonnen skal fylles ut.

Ansvarsområde (kolonne 2):
I denne kolonnen skal ansvarsområdet beskrives presist likt som det er beskrevet i søknad om ansvarsrett. Tidlig i planleggingen kan det hende at søknad om ansvarsrett ikke er klar og at teksten da blir midlertidig. Så snart søknad om ansvarsrett er utformet, skal teksten oppdateres til å være identisk lik teksten i denne.

Tiltaksklasse (kolonne 3):
Alle ansvarsområder skal defineres også med en tiltaksklasse.

Foretakets navn og organisasjonsnummer (kolonne 4):
For å få en entydig identifikasjon av ansvarlig foretak for ansvarsområdet, skal både foretaksnavn og organisasjonsnummer skrives inn. I en tidlig fase hvor foretak ikke er valgt, vil dette feltet bli stående tomt.

Oversikt over samsvarserklæringer og kontrollerklæringer (kolonne 5 - 8):
I kolonnene 5, 6, 7 og 8 skal det markeres med et kryss når samsvarserklæring (eller kontrollerklæring dersom det gjelder et ansvarsområde for kontroll) skal foreligge. Når erklæringen faktisk foreligger, erstattes krysset med dato for når erklæringen er signert. Ved innsending av søknad om rammetillatelse, vil det derfor være en overvekt av kryss i disse kolonnene. Ved søknad om ferdigattest derimot, vil kolonnene være fylt med signeringsdatoer. Kryss for planlagte samsvarserklæringer vil ha størst informasjonsverdi for ansvarsområder for prosjektering. Dette fordi samsvarserklæring for utførelse aldri vil kunne foreligge før de er gitt igangsettingstillatelse, og krysset for planlagt erklæring vi da måtte plasseres i kolonne 8. Det kan hende at dato for signert samsvarserklæring likevel vil foreligge ved midlertidig brukstillatelse (kolonne 7), men intensjonene i loven er at midlertidig brukstillatelse kun skal benyttes unntaksvis.

Arbeidet innen ansvarsområde er avsluttet (kolonne 9):
I den siste kolonnen skal det krysses av når ansvarsområdet er helt ferdig. Dette som en siste sjekk på at alt er gjort. Ferdigattest kan gis når denne kolonnen er fylt opp med kryss.

Hvor fyller vi inn funksjonene?
Det er ingen kolonne for å fylle inn verken prosjektering, utførelse eller kontroll i gjennomføringsplanen. Disse funksjonene må derfor skrives inn som overskrifter over hver av bolkene med ansvarsområder. Det betyr at først under en overskrift "Prosjektering", kommer alle ansvarsområdene for prosjektering. Dernest kommer en bolk med ansvarsområder for utførelse - som selvfølgelig får overskriften "Utførelse". Til slutt i gjennomføringsplanen samles kontrollområdene både for prosjektering og utførelse.

Hva med ansvarlig søker?
Ansvarlig søker skal ikke registreres med eget ansvarsområde i gjennomføringsplanen som de andre foretakene, men har ansvar for helheten og skal signere alle versjoner av gjennomføringsplanen. Planen fungerer også som en erklæring fra ansvarlig søker til kommunen om at samsvarserklæringer foreligger og er signert.

Samsvarserklæring eller kontrollerklæring?
Vi har registrert en usikkerhet om når samsvarserklæringer og kontrollerklæringer skal benyttes. Det som er viktig å huske på, er at kontrollerklæringer kun skal benyttes for de ansvarsområdene som innebærer uavhengig kontroll. For alle andre ansvarsområder skal det benyttes samsvarserklæringer. Men både samsvarserklæringer og kontrollerklæringer skal synliggjøres og registreres i gjennomføringsplanen. Samsvarserklæringene under overskriftene "Prosjektering" og "Utførelse, og kontrollerklæringer under overskriften "Kontroll". Verken samsvarserklæringene eller kontrollerklæringene skal sendes med byggesøknaden til kommunen. Hvis kommunen ønsker å se disse, vil det være i forbindelse med et dokumenttilsyn. Normalt skal erklæringene arkiveres hos ansvarlig søker.

Av Hilde Grevskott Larsen
seniorarkitekt i Statens bygningstekniske etat