Tjenestebeskrivelse for fagområdet byggesak

 

1. HVILKET OMRÅDE GJELDER TJENESTEN FOR

  • Dispensasjonsbehandling etter plan- og bygningsloven.
  • Byggesaksbehandling etter plan-og bygningsloven med tilhørende forskrifter. (Herunder deling av eiendom)
  • Tilsyn etter plan- og bygningsloven.

2. MÅL MED TJENESTEN

  • Gi ryddig veiledning med den hensikt å bidra til at ønskede planer/tiltak kan realiseres innenfor rammene i lov, forskrift og vedtekter.
  • Tilrettelegge og gjennomføre alle lokale oppgaver og tiltak som plan-og bygningsloven med forskrifter krever, i tråd med overordnet planverk.

3. HVA DU KAN FORVENTE DEG AV OSS ?

  • God og ryddig informasjon om hva som kreves av søknader etter lovverket.
  • Tjenesten skal utføres uten unødige forsinkelser, og innenfor krav om saksbehandlingstid gitt av sentrale bygningsmyndigheter.
  • Vi prioriterer alle som innretter seg etter lover og regler. Du skal også kunne stole på at vi følger opp uregelmessigheter og ulovligheter etter lovverket så mye som kapasiteten tillater.
  • I den grad kapasitet eller sesongforhold begrenser mulighetene for å få utført tjenesten, skal vi prioritere de sakene som trenger spesiell oppfølging eller er til hinder for videre saksgang. (eksempel: manglende oppmåling forhindrer oppstart av bygging)


 

Informasjon om e-post og journalføring
Som et ledd i kvalitetssikring av rutiner for journalføring av inngående post, ber vi alle brukere av våre tjenester, om at arkivverdig e-post korrespondanse til kommunen sendes til kommunens e-postadresse; post@ringebu.kommune.no

Det å sende e-post direkte til den enkelte saksbehandler gjør normalt ikke at kommunikasjonen går vesentlig raskere. Det å kommunisere direkte med saksbehandler alene, gjør også kommunikasjonen med kommunen mer sårbar i forhold til fravær mv.

Dersom kontakten gjelder en pågående sak hvor du vet hvem som er aktuell saksbehandler, kan denne gjerne settes opp som kopimottaker.

Dokumentene som oversendes, bør helst merkes med gårds-og bruksnummer (og eventuelt feste eller seksjonsnummer) samt tema i emnefeltet, eller alternativt arkivsaknr. Eksempel: 199/79 Tilbygg enebolig eller 13/5870 Tilbygg enebolig 

Kontaktperson

Lars Ove Madshus
Lars Ove Madshus
Overingeniør
Mob: 484 97 753
Lidvar Barmsnes
Lidvar Barmsnes
Avdelingsingeniør
Tlf: 453 76 597
Mob: 453 76 597
John Magnus Horsbøl
John Magnus Horsbøl
Tilsynsingeniør
Mob: 453 77 385