§ 13-5. Radon

I følge forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) gjelder følgende krav til radonsikring 

Klikk for stort bilde 1) Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses.


Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3.

2) Følgende skal minst vare oppfylt:

a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.

3) Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd.

I henhold til §5-4 i saksbehandlingsforskriften (SAK10) skal det ved søknad etter §20-1 (og §20-2) i plan-og bygningsloven også gis opplysninger om;

g) tiltakets sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, og behov for eventuelle sikringstiltak.

Radonsikring vurderes ofte i sammenheng med TEK 10 §13-2 :Ventilasjon i boenhet.

Dette betyr at det i de fleste tilfeller vil måtte planlegges og etableres radonsikringstiltak i grunnen for alle boliger, hytter (og anneksbygg) omsøkt og etablert etter 01.07.10.

Publisert av Lidvar Barmsnes. Sist endret 19.09.2016