Avslutning av tiltak etter plan- og bygningsloven

Alle tiltak omsøkt etter plan-og bygningsloven (pbl.), skal avsluttes skriftlig når de er ferdig utført.

Det er forskjellige måter å avslutte tiltak på, alt etter måten tiltaket er behandlet på og loven som gjaldt når saken ble behandlet.

I §110 i plan-og bygningslov 1985, gjeldende frem til 01.07.2010 står det i pkt.5 at; «Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt bruker eller lar bruke byggverk m.v. som nevnt i §99 uten at det foreligger ferdigattest, midlertidig brukstillatelse eller nødvendig driftstillatelse».

I §32-8 om overtredelsesgebyr i plan-og bygningsloven gjeldende for tiltak etter 01.07.2010 står dette i pkt.d); «Overtredelsesgebyr kan ilegges den som forsettlig eller uaktsomt bruker eller lar bruke byggverk eller del av byggverk eller areal uten at det foreligger nødvendig tillatelse etter denne lov, eller bruken er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, vedtak eller plan.»

Det er derfor i utgangspunktet straffbart og ulovlig å ta i bruk bygg uten nødvendig bruksattest. (I begrepet bruksattest ligger her både; midlertidig brukstillatelse og ferdigattest)

Søknader og tillatelser etter pbl.2008, gitt etter 01.07.2010:

Søknader etter §20-1 i pbl. med krav om ansvarsbelegging, avsluttes av ansvarlig søker (SØK) ved at det søkes om bruksattest vedlagt en obligatorisk gjennomføringsplan, som viser at alle arbeider er ferdige og utført forskriftsmessig i samsvar med tillatelsen.

Søknader etter §20-2 i pbl. uten ansvarsrett, avsluttes ved at tiltakshaver (byggherre) selv søker om bruksattest på standardisert skjema.

Søknader og tillatelser etter pbl.1985, gitt mellom 01.01.1998 - 31.06.2010 :

Søknader etter §93 mv. i pbl. med krav om ansvarsbelegging, avsluttes av ansvarlig søker (SØK) ved at det anmodes om bruksattest, der det vedlegges kontrollerklæringer fra samtlige engasjerte foretak ansvarlige for kontroll av utførelse (KUT) i tiltaket. (Om ansvarlige foretak ikke selv kan foreta kontrollen, ved at de er konkurs eller andre forhold, vil et nytt ansvarlig foretak måtte tre inn i rollen, kontrollere tiltaket på best mulig måte, og utstede kontrollerklæring. Det nye foretaket må kontrollere tiltaket på best mulig måte ut fra eventuell dokumentasjon og visuell inspeksjon, og utstede kontrollerklæring på grunnlag av det. Kommunen er avskåret fra å gi bruksattest uten at nødvendige kontrollerklæringer foreligger.)

Søknader behandlet som «melding om tiltak» (tiltak som forestås av tiltakshaver selv) fra perioden  01.01.1998-01.07.2010, kan avsluttes med kun en skriftlig melding (per brev eller e-post) om at tiltaket er ferdig utført i tråd med tillatelsen, og uten at det utstedes noe skriftlig dokument/attest fra bygningsmyndighetene.

Når det gjelder forholdene til den formelle avslutningen av tiltak omsøkt av profesjonelle foretak før 01.07.2010 (etter §93 i pbl.1985, og gamle ansvarssystem gjeldende før 01.01.98), vil disse sakene kunne avsluttes på annet vis enn det som er påkrevet etter dagens plan-og bygningslov.

Følgende ligger som forslag til revidert byggesaksforskrift fra Stortinget. (Denne eventuelle revisjon av forskriften blir ikke vedtatt før i 2015): «Det skal ikke være nødvendig med ferdigattest for bygg eldre enn fra 1998 (da nye regler om ansvar ble innført)».

Slik situasjonen er og har vært, mener vi at et tiltak som har vært i bruk, stått og fungert i mange år, i noen tilfeller i tiltak behandlet før 01.01.1998, kan betraktes som tilstrekkelig kontrollert og ferdigstilt. Vi må presisere at forutsetningene for dette er at tiltaket er gjennomført i tråd med gitt tillatelse og den dokumentasjonen som er godkjent i kommunens behandling av saken.

Det er betydelige endringer i krav og ansvarssystem, som gjør at norske kommuner har endret sitt arbeide, og bygd/lagt om sine kompetanseområder i samsvar med dagens lovverk. Det kan derfor ikke forventes at det foretas noen avsluttende befaring fra kommunens side, slik det forholdene var i før 1998.

Om det i forbindelse med salg eller andre forhold trengs utarbeidet en bruksattest, må denne utarbeides av kvalifisert fagmann/foretak. Direktoratet for byggkvalitet har uttalt at kommunene bør kunne akseptere en tilstandsrapport som tilstrekkelig for å utferdige en ferdigattest.

Dersom det utarbeides en tilstandsrapport, må imidlertid kommunen i hvert enkelt tilfelle vurdere om den, sammen med øvrige kontrolldokumentasjon, er god nok til å danne grunnlaget for ferdigattest. Dersom kommunen utarbeider en ferdigattest blant annet på grunnlag av en slik tilstandsrapport, bør dette fremgå av ferdigattesten. Det bør også fremgå at det kan foreligge feil og mangler innenfor de fagområder hvor kommunen har basert seg på en tilstandsrapport.

Publisert av Lidvar Barmsnes. Sist endret 19.09.2016