Dispensasjoner

Dispensasjon er en særskilt tillatelse gitt på bakgrunn av en skriftlig søknad om varig eller midlertidig å kunne fravike fra bestemmelser i plan- og bygningsloven, tilhørende forskrift eller vedtekt, reguleringsplaner og bestemmelser. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

I pbl §19-2 fremgår dette; Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

I Ringebu kommune behandles dispensasjoner både politisk og på administrativt fullmakt. Dette i samsvar med kommunens delegasjonsreglement. De dispensasjonssakene som må behandles politisk, behandles av Utvalg for plan-og teknisk (UPT), som trer sammen kun en gang per måned. Saker til UPT må skrives, godkjennes og leveres senest en uke før utvalgsmøtene. Prosessen med disse sakene er mer ressurskrevende, og vil derfor ta noe mer tid å få behandlet.

Hvordan søke om dispensasjon?
Når tiltakshaver/søker ønsker å gjennomføre et tiltak i strid med plan- og bygningsloven/planer, må han søke om dispensasjon. Søknad med begrunnelse skrives på eget ark og vedlegges saken. Det må i tillegg avmerkes på nabovarselet og gjenparten av nabovarselet at det søkes om dispensasjon.

 

Når kan dispensasjon gis?

I henhold til plan og bygningsloven § 19-1 kan det søkes om dispensasjon. En søknad om dispensasjon skal være begrunnet og følgende kriterier må være ivaretatt for at dispensasjon skal kunne gis:

  • hensynene som ligger til grunn for bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, må ikke bli vesentlig tilsidesatt
  • fordelene med tiltaket må etter en samlet vurdering være klart større enn ulempene med tiltaket. 

 

Kan jeg få midlertidig dispensasjon?

Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Dette innebærer at søkeren ved dispensasjonstidens utløp enten må fjerne eller endre det utførte uten kostnader for kommunen. Dispensasjon kan gjøres betinget av en erklæring der også eier (fester) for sin del aksepterer slike forpliktelser. Erklæringen kan kreves tinglyst. Den er bindende for panthavere og andre rettighetshavere i eiendommen uten hensyn til når retten er stiftet og uten hensyn til om erklæringen er tinglyst.

 

Dispensasjoner og evt. fravik fra Teknisk forskrift

Det kan søkes dispensasjon fra de tekniske forskriftene. De preaksepterte løsninger og ytelseskrav som foreligger i forskrift, er minstekrav som er fremkommet gjennom lange prosesser over flere år, og er ikke ment å skulle fravikes.
Det er derfor noe vanskelig å se for seg hvilke ytelseskrav i en kan se bort fra i nye bygg.  Det anses å være liten adgang til å løse tekniske prosjekteringsutfordringer i byggesaker gjennom bruk av dispensasjon. Dispensasjon er heller ikke ment å være en løsning for å rette avvik som avdekkes i etterkant av utført tiltak. Terskelen skal være høy for å gi dispensasjon.

 Fravik fra de tekniske forskriftene er egentlig ikke en dispensasjon, men forveksles noe med dette. Fravik kan gis på klare kriterier satt i pbl. §31-2.

Eksempelsamling Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg