Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering av Fåvang vegserviceanlegg

Klikk for stort bilde Utvalg for plan og teknisk vedtok i møte den 12.12.2018, UPT-sak 127/18, å legge forslag til detaljregulering av Fåvang vegserviceanlegg, planID 0520201705, til offentlig ettersyn.

Planmaker og Andersen+Fremming har på vegne av Fåvang utvikling fremmet forslag til detaljregulering for deler av Fåvang idrettsplass og parkering. Hensikten er å legge til rette for en ny bensinstasjon med forretning- og kontorbygg, og tilhørende infrastruktur. Med planforslaget strammes også parkerings- og idrettsarealer tilknyttet idrettsplassen opp. Et viktig fokus er å sikre at gående og syklende får gode og trygge forbindelser, bl.a. ved at innkjøring til serviceanlegget skal skje fra den nyanlagte Industrivegen og ikke ha felles innkjøring med idrettsplassen.

Merknader til planforslaget kan sendes til Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu eller til post@ringebu.kommune.no.

Frist for høringsuttalelser er: 1. februar 2019

Papirutgave er tilgjengelig i servicetorget i Ringebu rådhus.

Lenke til saksprotokoll og høringsdokumenter:

Nyheter