Rehabilitering av vann- og avløpsanlegg (VA) i Gunstadskogen 2020-21

Vann-, avløp- og overvannsledninger i Smiubakken, Øvermovegen og Spelmannsvegen rehabiliteres i løpet av 2020 og 2021. Arbeidene utføres av entreprenør Åge Haverstad AS og arbeidene startet i mai/juni 2020. Siste frist for asfaltering og opprydding er 31. august 2021.
 Kartutsnitt over Gunstadskogen. Anleggsområde og riggplass for rehabilitering av VA i 2020-21 er vist med rød strek og rosa/lilla områdemerking.

Utløsende årsak til rehabilitering i Gunstadskogen er bruk av bark i omfyllingsmassene rundt rørene da ledningene ble lagt. Bark-grøftene skaper skader på rør og setninger i grunnen ettersom barken brytes ned. Konsekvensen er også at vegbanen blir ujevn. Ved utbedring av ledningsnettet vil vegen bygges opp på nytt.

Utlevert informasjonsbrosjyre finner du også her: 

Informasjonsbrosjyre Gunstadskogen (PDF, 653 kB)

Arbeidene nærmer seg slutten, og har foregått hovedsakelig gjennom sommer og høst 2020, og videre utover vinteren og våren i 2021. Alle arbeidene inkl. asfaltering er planlagt ferdig sommeren 2021. Asfaltering utføres i uke 27.

Lekeplassen er avskoget og blir benyttet til riggplass under anleggsperioden. Når arbeidene er ferdige vil lekeplassen bli planert og gjort klar til å benyttes som lekeplass igjen.

Entreprenøren vil sikre arbeidet på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet, ikke minst med tanke på at det vil være anleggstrafikk knyttet til arbeidene.

Bommen ved Spelmannsvegen har stått oppe for å kunne benytte Spelmannsvegen som omkjøringsveg. Etter asfaltering blir nye bommer satt opp og vegen stenges for gjennomkjøring igjen. 

Som en utvidelse av prosjektet i sammenheng med opprydning av spredt avløp i randsoner til offentlig nett, legges det nye VA-ledninger oppover Gunstadvegen. For å få helhetlig asfaltering med sammenheng i Øvermovegen og Smiubakken, blir Gunstadvegen noe prioritert før endelig opprydding i resten av prosjektet i Gunstadskogen. Asfaltering og opprydding i Gunstadskogen har frist for utførelse 31. august, selve Gunstadvegen kan foregå noe lenger. Det blir anleggsstopp i fellesferien. Du kan lese mer om VA langs Gunstadvegen her.