Dersom du vil sette opp solenergianlegg (solcelle/solfanger) på bygning eller grunn, kan det hende at anlegget er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Det kan også hende at det kreves dispensasjon fra plan.

 

Ønsker du å flytte til hytta di? Kommunen er positive til dette, men før man kan benytte hytta til fast bosetting må det gjøres en bruksendring som krever at visse vilkår oppfylles. Tiltaket krever bruk av profesjonelle aktører som kan erklære ansvar for bruksendringen.

Det foreligger pr. i dag ingen kartlegging av radonforekomst i Ringebu kommune. Det er imidlertid stor sannsynlighet for at det finnes boliger med radonverdi over tiltaksgrensa i deler av kommunen.

Det registreres at det er en del utfordringer ved ombygging av eksisterende bygg til andre formål og funksjoner.

I de fleste regulerings-og bebyggelsesplaner som er vedtatt i Ringebu er det nedfelt klare krav til skånsom terrengbehandling.

KOM-050/13 Vedtak
Vedtatt av kommunestyret 25.06.2013


Ringebu kommunestyre vedtar endring av gjerdebestemmelsene for 85 reguleringsplaner for fritidsbebyggelse, jf plan- og bygningsloven § 12-12. Liste over reguleringsplanene følger vedlagt saken. Bestemmelsene skal lyde som følger:

I forbindelse med at Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) nå har kommet med nye veiledere ved innføring av nye byggeregler innført den 01.07.15, der det kun medfølger en veileder for å beregne bebygd areal (BYA), ser vi behovet for å distribuere en veileder for beregning av bruksarealet (BRA). 

Vedtatt av Utvalg for plan og teknisk den 06.06.12.
Vedtatt av Kommunestyret den 19.06.12.

Med "terrasse" regnes i denne sammenheng alle former for innhegning med rekkverk som er naturlig koblet til bygning på tomta (veranda, balkong). Veilederen gjelder ikke rene gjerdeløsninger. Alle terrasser skal behandles av kommunen i søknad jf.§20-2 (evt.§20-1).

Grad av utnytting fastsettes i arealplaner for å styre volum og omfang på bebyggelse, enten bebyggelsen i seg selv eller i forhold til tomteareal.
Grad av utnytting angis og beregnes i samsvar med teknisk forskrift (TEK) og denne veilederen (PDF, 7 MB).

Rivningstiltak, vesentlig ombygging og fasadeendring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.