Det foreligger pr. i dag ingen kartlegging av radonforekomst i Ringebu kommune. Det er imidlertid stor sannsynlighet for at det finnes boliger med radonverdi over tiltaksgrensa i deler av kommunen.

Det registreres at det er en del utfordringer ved ombygging av eksisterende bygg til andre formål og funksjoner.

I de fleste regulerings-og bebyggelsesplaner som er vedtatt i Ringebu er det nedfelt klare krav til skånsom terrengbehandling.

KOM-050/13 Vedtak
Vedtatt av kommunestyret 25.06.2013


Ringebu kommunestyre vedtar endring av gjerdebestemmelsene for 85 reguleringsplaner for fritidsbebyggelse, jf plan- og bygningsloven § 12-12. Liste over reguleringsplanene følger vedlagt saken. Bestemmelsene skal lyde som følger:

I forbindelse med at Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) nå har kommet med nye veiledere ved innføring av nye byggeregler innført den 01.07.15, der det kun medfølger en veileder for å beregne bebygd areal (BYA), ser vi behovet for å distribuere en veileder for beregning av bruksarealet (BRA). 

Vedtatt av Utvalg for plan og teknisk den 06.06.12.
Vedtatt av Kommunestyret den 19.06.12.

Med "terrasse" regnes i denne sammenheng alle former for innhegning med rekkverk som er naturlig koblet til bygning på tomta (veranda, balkong). Veilederen gjelder ikke rene gjerdeløsninger. Alle terrasser skal behandles av kommunen i søknad jf.§20-2 (evt.§20-1).

Grad av utnytting fastsettes i arealplaner for å styre volum og omfang på bebyggelse, enten bebyggelsen i seg selv eller i forhold til tomteareal.
Grad av utnytting angis og beregnes i samsvar med teknisk forskrift (TEK) og denne veilederen (PDF, 7 MB).

Rivningstiltak, vesentlig ombygging og fasadeendring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. 

Vedlikehold og oppgradering av private vegnett i landbruks- og hytteområder.

 

En estetisk rettleder for bygging i Ringebu kommune