Endring av reguleringsplan for Varden er vedtatt

Forslag til endring av reguleringsplan for Varden, planID 0520201604, er behandlet og vedtatt av kommunestyret i møte 22.11.2022. 

Utsnitt av plankart for Varden

Structor Lillehammer AS har på vegne av Alpinco AS utarbeidet forslag til endring av reguleringsplan for Varden. Planendringen legger til rette for at det nå kan opparbeides en parkeringsplass for 18 biler, samt adkomstveg. Den nye parkeringsplassen skal plasseres i område som i gjeldende plan er regulert til LNF. Med planendringen er dette området nå omregulert til parkeringsformål. Parkeringsplassen skal betjene restauranten på toppen av Varden, som er blitt et populært tilbud også for gjester som ikke er i alpinbakken.

Saksframlegget og de tilhørende dokumentene kan leses her

Reguleringsplanendringen kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. Klagen må være fremsatt innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Det er også adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. fvl. §42.

Klage på enkeltvedtak, anmodning om utsetting, krav om erstatning eller innløsning rettes Ringebu
kommune.

Krav om erstatning og krav om innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.