Kunngjøring av fastsatt planprogram for endring av reguleringsplan for Varden, planID 0520201604

Utvalg for plan og teknisk har fastsatt forslag til planprogram for endring av reguleringsplan for Varden i møte 23.03.2022.

Utsnitt av plankart. Parkeringsplassen med tilhørende adkomstveg er vist med grå pil. 

Structor Lillehammer AS har på vegne av Alpinco AS utarbeidet forslag til planprogram for endring av reguleringsplan for Varden. Endringen gjelder etablering av ny parkeringsplass i område som i gjeldende plan er regulert til LNF. Parkeringsplassen skal betjene restauranten på toppen av Varden, som er blitt et populært tilbud også for gjester som ikke bruker alpinbakken. Restauranten var opprinnelig tenkt som et tilbud til gjestene i alpinbakken, og har derfor ikke opparbeidet egen gjesteparkering. Siden flere ønsker å bruke restauranten har det oppstått utfordringer med at gjester parkerer langs Vardenvegen. Driverne av restauranten ønsker også å utvide tilbudet til sommersesongen, og er avhengige av å få på plass en egen parkeringsplass.

Reguleringsplanforslaget krever konsekvensutredning og planprogram, jf. forskrift om konsekvensutredning KU-forskriftens § 8 og vedlegg II pkt. 10 bokstav e. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegg for medvirkning. Planprogrammet skal også redegjøre for hvilke utredninger som skal gjøres i konsekvensutredningen, og ellers i planarbeidet, og hvilke alternativer som skal vurderes.

Det fastsatte planprogrammet, saksframlegget og de innkomne merknadene kan leses her.

Eller så kan saken finnes på Ringebu kommune sine hjemmesider, under tjenesten " arkivsøk", som ligger nederst på forsiden. Her kan arkivsaken for endring av reguleringsplan for Varden søkes opp med arkivsaksnr. 21/996