Reguleringsplan for Fennatjønnet hyttegrend er vedtatt

Forslag til reguleringsplan for Fennatjønnet hyttegrend, planID 0520201503, er behandlet og vedtatt av kommunestyret i møte 05.04.2022. 

 

Planforslaget skal erstatte gjeldende plan, bebyggelsesplan for Fænnatjønnet hyttegrend, som var vedtatt i 1989. Ny plan åpner for fortetting i et eksisterende hytteområde ved Fennatjønnet. Planområdet er delt i to av Goppollvegen. På oversiden av vegen er det 39 eksisterende hytter, og nå åpnes det for 14 nye. På nedsiden av vegen er det 9 eksisterende hytter, med mulighet for 4 nye. I tillegg er det utarbeidet VA-plan for å muliggjøre etablering av vann og avløp til nye og eksisterende hytter der grunnforholdene ligger til rette for det.

Alle dokumenter tilknyttet vedtaket kan leses her

Plankart

Planbeskrivelse

Planbestemmelser 

VA-plan og rapport