Reguleringsplan for Svangvollane Vest - høring og offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Svangvollane Vest legges ut på høring og offentlig ettersyn, med merknadsfrist 06.09.2022.

 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utvikling av frittliggende fritidsboliger. I sammenheng med utvikling av nytt hyttefelt legges det til rette for god infrastruktur samt adkomstmuligheter på ski. Det har videre vært viktig å se på sammenkobling av skiløypene mellom områdene ovenfor Svinslåveien, Svangvollane og alpinsenteret. Det vil i tillegg gjøres utbedringer på eksisterende skiløyper innenfor planområdet. Det skal oppføres 52 nye frittliggende fritidsboliger.

Merknader til planforslaget sendes til Ringebu kommune:
- Hanstadgata 4, 2630 Ringebu kommune
post@ringebu.kommune.no

Merknadsfrist 06.09.2022

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Svangvollane Vest, planID 202005, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i utvalg for plan og teknisk 30.06.2022, UPT-sak 076/22.

Plandokumentene kan leses via linkene under, eller i en egen perm ved servicetorget i Ringebu Rådhus. Plandokumentene, og øvrige dokumenter, kan også leses i saksprotokollen, her:

Vedtak

Plankart

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

ROS-analyse

Skred- og overvannsvurdering