Reguleringsplan for Trabelia F5.11 er vedtatt

Reguleringsplan for Trabelia F5.11, planID 0520201906, ble vedtatt av kommunestyret i møte 29. juni 2021, sak 057/21. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for en fortetting av et eksisterende hyttefelt med frittliggende fritidsboliger.

Forslag til reguleringsplan for Trabelia F5.11 ble behandlet av kommunestyret med følgende vedtak:

KOM-behandling:
Vedtatt som innstilling for utvalg for plan- og teknisk med 20 mot 1 stemme.

KOM-057/21 Vedtak:

  1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Trabelia F5.11, planID 0520201906, slik det går fram av vedlagt forslag til plankart og reguleringsbestemmelser.
  2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.

Plandokumenter og saksprotokoll kan leses via denne linken: https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021010091&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&

Hvis du ønsker kopi av dokumentene kan du ta kontakt med Servicetorget på tlf. 61 28 30 00, eller send en e-post til post@ringebu.kommune.no.

Reguleringsplanen kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. Klagen må være fremsatt innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, jf. forvaltningsloven § 28 og 29. Det er også adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. fvl. § 42.

Klage på enkeltvedtak, anmodning om utsetting, krav om erstatning eller innløsning rettes Ringebu kommune. Krav om erstatning og krav om innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.