Reguleringsplan for Varden III, planID 202106, legges ut til høring og offentlig ettersyn

Utvalg for plan og teknisk har behandlet planforslaget i møte 05.10.2022, UPT-sak 122/22, og vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Varden III, planID 202106, til høring og offentlig ettersyn. 

Plankart Varden III

Structor Lillehammer AS har på vegne av Alpinco AS utarbeidet forslag til reguleringsplan for Varden III. Planforslaget legger til rette for utbygging av frittliggende fritidsboliger, skiløyper og annen tilhørende infrastruktur. Planområdet ligger på Vardensiden i Kvitfjell vest, og er på ca. 380 daa. Det er tenkt mellom 150 og 160 tomter.

Etter første gangs behandling i planutvalget legges nå planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Merknader til planforslaget sendes til Ringebu kommune:

  • Hanstadgata 4, 2630 Ringebu kommune
  • post@ringebu.kommune.no

Merknadsfristen er 23.11.2022

Plandokumentene kan leses via linkene under, eller i egen perm ved servicetorget i Ringebu rådhus.

Plankart

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

ROS-analyse

Flom- og overvannsvurdering

Vedtak

Alle dokumenter tilknyttet saksframlegget kan også leses i møteprotokollen for utvalg for plan og teknisk 05.10.2022.