Varsel om oppstart av planarbeid, og høring av forslag til planprogram: reguleringsplan for Myhre Grustak

Rambøll Norge AS varsler på vegne av Gunnar Holth Grusforretning AS oppstart av planarbeid for reguleringsplan for Myhre Grustak, planID 202107.  Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.  

 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av Myhre grustak, hvor det i dag tas ut grusmasser av god kvalitet. Planområdet ligger på vestsiden av Gudbrandsdalslågen mellom Vestsidevegen og jernbanen, og omfatter eiendommen gnr./bnr. 107/1 og deler av eiendommene gnr./bnr. 106/2, 98/25, 106/26 og 208/13. 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Innkomne uttalelser vil bli vurdert og kan medføre endringer i planprogrammet, i tillegg til at det tas med i det videre planarbeidet. Ringebu kommune fastsetter det endelige planprogrammet.

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Rambøll Norge AS ved
Line Bjørnstad Grønlie
, tlf. 48 21 69 49, line.gronlie@ramboll.no 

Eventuelle merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til line.gronlie@ramboll.no eller til Rambøll Norge AS Løkkegata 9, 2615 Lillehammer.

Frist for innspill til oppstart av planarbeidet, og til forslag til planprogram, settes til 30. mars 2022

Det vil bli ny anledning til å uttale seg når forslag til reguleringsplan blir lagt ut til offentlig ettersyn.