E6 Øyer-Otta

 

Nye Veier planlegger, videreutvikler og bygger ny E6 fra Øyer til Otta i tett samarbeid med kommunene. Denne siden samler de viktigste informasjonene om prosjektet og planarbeidet. Man finner ytterligere informasjon på nettsidene under.

Kontaktinformasjon

  • Nye Veier ved prosjektleder Bjørn Åmdal, 950 33 506, bjorn.amdal@nyeveier.no
  • Plankonsulent Asplan Viak ved Ane Fyksen, 959 69 008, e6ofso@asplanviak.no
  • Ringebu kommune ved kommuneplanlegger Wenche Hagestuen Dale, 484 97 439

10.03.2021 - Vurdering av alternative løsninger

Nye Veier har utarbeidet en rapport der man vurderer de forskjellige alternative løsninger ved Ringebu. Rapporten ble lagt frem som referatsak i Utvalg for plan og teknisk-møtet 10.03.2021, og er tilgjengelig via kommunens innsynsløsning.

Hensikten med rapporten er ikke å ta endelig stilling til hvilken løsning som er best eller hvilken løsning som skal reguleres, men den skal kun peke ut retningen for hva Nye Veier etter hvert vil anbefale som grunnlag for videre arbeid med reguleringsplanen forbi Ringebu sentrum. Det tas sikte på å arbeide videre med løsningene fram til planprogrammet sendes ut på høring sommeren 2021, og alle alternativene/korridorene vil bli videreført i høringen av planprogrammet.

Nye Veier har som målsetting at kun ett alternativ føres fram til regulering, og at dette bestemmes ved fastsetting av planprogrammet etter høring.

20.11.2020 – Kunngjøring om kommende planarbeid

Nye Veier har ansvaret for planlegging og utbygging av E6 i Gudbrandsdalen fra Moelv til Otta. Reguleringsplanen for E6 Storhove–Øyer er nylig vedtatt. Nye Veier ønsker å informere om at arbeidet med reguleringsplan for strekningen Øyer–Frya i Øyer og Ringebu kommuner, samt revisjon av reguleringsplanene for strekningen Sjoa–Otta i Sel kommune, starter nå.

Planarbeidet vil bli gjennomført i nært samarbeid med kommunene. Formell varsling om planoppstart, i tråd med reglene i plan- og bygningsloven, er planlagt gjennomført vinteren 2020/2021. Det vil da bli orientert om videre prosess og åpnet for å gi innspill til planarbeidet. Berørte grunneiere, organisasjoner og myndigheter vil bli tilskrevet. Samtidig blir planleggingen allment kunngjort med annonsering.

Områdene er kartlagt tidligere, men det er et stort behov for supplerende kartlegging. Dette gjelder særlig av grunnforhold. Allerede i høst vil det bli gjennomført grunnundersøkelser. Det vil også bli gjennomført gårdsregisteringer. Berørte grunneiere blir kontaktet direkte om dette. Det vil videre bli gjennomført innledende befaringer. Ved befaring bærer vi gule vester. Ved befaring på privat eiendom vil vi så langt mulig ta kontakt med grunneier. Sommersesongen 2021 vil det bli større befaringsaktivitet.

Foreløpige kommentarer til planleggingen kan legges inn som merknad på nettstedet e6-oyer-otta-asplanviak.hub.arcgis.com.

For nærmere opplysninger, kontakt

  • Nye Veier v/Bjørn Åmdal, tlf +47 950 33 506, e-post bjorn.amdal@nyeveier.no, eller
  • rådgiver v/Ane Fyksen, tlf +47 959 69 008, e-post e6ofso@asplanviak.no.