Publisert 27.02.2020

Ringebu kommunestyre vedtok 19.06.2018,
KOM-059/18, ny kommuneplanens arealdel 2018-2030. Deler av planen ble vedtatt uten rettsvirkning, grunnet innsigelser mht villrein.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har 18.06.2019 gjort vedtak i denne innsigelsessaken:

KMD har godkjent nye byggeområder for fritidsbebyggelse i Trabelia på Venabygdsfjellet. Innenfor områdene F5.1, F5.2a, F5.8 og F5.11 kan det tillates 65 nye fritidsboliger.

Nye byggeområder for fritidsbebyggelse på Skotten og Måsåplassen ble ikke godkjent.

Publisert 20.02.2020

Utvalg for plan og teknisk behandlet saken i møte 5. februar 2020 sak 011/20, og vedtok å legge ut reguleringsplan for Våla Vest, planID 0520201708, til høring og offentlig ettersyn.

 

Publisert 20.02.2020

Utvalg for plan og teknisk behandlet i møte 05.februar 2020 sak 009/20, og vedtok å legge forslaget til reguleringsplan for Randkleivgata 6, planID 0520201903 til høring og offentlig ettersyn.

 

Publisert 20.02.2020

Reguleringsplanforslag for Raudskuttberget, i Kvitfjell, har blitt behandlet av kommunestyret i møte 18.02.2020, K-sak 006/20, med følgende vedtak:

KOM-006/20 Vedtak:

  1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 reguleringsplan for Rauskuttberget hytteområde, planID 0520201802, slik det går fram av vedlagt forslag til plankart og reguleringsbestemmelser.
  2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene

 

Publisert 29.10.2019

Kommunestyret har behandlet forslag til reguleringsplan for Kvitfjell sentrum vest i kommunestyremøte 15.10.2019, sak 082/19, med følgende vedtak:

  1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 reguleringsplan for Kvitfjell sentrum vest, planID 0520201901, slik det går fram av vedlagt forslag til plankart og reguleringsbestemmelser.
  2. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene. 

 

Publisert 16.10.2019
I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Kvitfjell sentrum vest.


 

Publisert 15.10.2019

 Utvalg for plan og teknisk behandlet i møte 02. oktober 2019 sak 100/19, og vedtok å legge forslaget til reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H1, planID 0520201806, til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger med tilhørende infrastruktur, samt grøntstruktur og skiløyper.

Merknader sendes til post@ringebu.kommune.no, eller Hanstadgt 4, 2630 Ringebu.

Merknadsfrist: 03. desember 2019

 

Publisert 29.08.2019

På vegne av forslagsstiller Smart Eiendom AS varsler ARR Arkitekter AS oppstart av detaljregulering for Randkleivgata 6 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8.

 

 

Publisert 07.07.2019

Sør-Fron kommune ved formannskapet og Ringebu kommune ved utvalg for plan og teknisk (UPT), har i møter henholdsvis 03.06.2019 og 26.06.2019, vedtatt å legge ut forslaget til reguleringsplan for flomsikring av Frya elv, planID 0520201703, til 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

 

 

 

 

Publisert 02.07.2019

Kommunestyret har behandlet forslag til reguleringsplan for Lodge Cabins i kommunestyremøte 25.06.2019, sak 056/19, med følgende vedtak:
 

  1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Lodge Cabins, planID 0520201704, slik det går fram av vedlagt forslag til plankart og reguleringsbestemmelser.
  2. Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.