Publisert 24.02.2021

Kommunestyret har behandlet forslag til planprogram for reguleringsplan for Kleivberga, planID 0520201910, i møte 16.02.2021. Planprogrammet er nå fastsatt.

 Bildet viser omtrentlig planavgrensning for utvidelsen av grusuttaket i Kleivberga R1.3 og 4. 

Publisert 09.02.2021

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Trabelia F5.11, planID 0520201906, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i utvalg for plan og teknisk 03.02.2021, UPT-004/21. 

Publisert 09.02.2021

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Trabelia Nedre, planID 0520201907, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i utvalg for plan og teknisk 03.02.2021, UPT-sak 005/21.

Publisert 10.12.2020

Utvalg for plan og teknisk har behandlet planforslaget i møte 02.12.2020, UPT-sak 112/20, og vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Fennatjønnet hyttegrend, planID 0520201503, til høring og offentlig ettersyn. 
 

Publisert 02.12.2020

Areal+ AS varsler på vegne av Tinde Utvikling AS oppstart av reguleringsplanarbeid for Høgåsen Nedre.  

Publisert 16.10.2020

Forslag til reguleringsplan for Losnabakkan 50 er behandlet og vedtatt av kommunestyret i møte 08.10.2020, K-sak 079/20, med følgende vedtak:

 KOM - behandling: Enstemmig vedtatt som innstilling fra utvalg for plan og teknisk.

KOM-079/20 Vedtak:

  1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Losnabakkan 50, planID 0520201902, slik det går frem av vedlagt forslag til plankart og reguleringsbestemmelser.
  2. Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.
Publisert 06.10.2020

I henhold til pbl. § 11-14 vedtok Utvalg for Plan og teknisk den 30.09.2020, sak UPT-097/20, å legge kommunedelplan for vann og avløp 2021 - 2032 for Ringebu kommune ut til høring og offentlig ettersyn.

Publisert 06.07.2020

Utvalg for plan og teknisk har behandlet planforslaget i møte 01.07.2020, UPT-sak 066/20, og vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Losnabakkan 50, planID 0520201902, til høring og offentlig ettersyn. 

   

Publisert 15.06.2020

Kommunestyret behandlet i møte 26.05.2020 sak 043/20, med følgende vedtak:

Publisert 05.06.2020
Alpinist i Kvitfjell

Ringebu kommunestyre vedtok 26.05.2020, sak 045/20 utbyggingsavtale (PDF, 4 MB) for gjennomføring av reguleringsplan for Rauskuttberget hytteområde .

Vedtaket kan ikke påklages.