Publisert 09.02.2021

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Trabelia Nedre, planID 0520201907, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i utvalg for plan og teknisk 03.02.2021, UPT-sak 005/21.

Publisert 10.12.2020

Utvalg for plan og teknisk har behandlet planforslaget i møte 02.12.2020, UPT-sak 112/20, og vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Fennatjønnet hyttegrend, planID 0520201503, til høring og offentlig ettersyn. 
 

Publisert 02.12.2020

Areal+ AS varsler på vegne av Tinde Utvikling AS oppstart av reguleringsplanarbeid for Høgåsen Nedre.  

Publisert 16.10.2020

Forslag til reguleringsplan for Losnabakkan 50 er behandlet og vedtatt av kommunestyret i møte 08.10.2020, K-sak 079/20, med følgende vedtak:

 KOM - behandling: Enstemmig vedtatt som innstilling fra utvalg for plan og teknisk.

KOM-079/20 Vedtak:

  1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Losnabakkan 50, planID 0520201902, slik det går frem av vedlagt forslag til plankart og reguleringsbestemmelser.
  2. Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.
Publisert 06.10.2020

I henhold til pbl. § 11-14 vedtok Utvalg for Plan og teknisk den 30.09.2020, sak UPT-097/20, å legge kommunedelplan for vann og avløp 2021 - 2032 for Ringebu kommune ut til høring og offentlig ettersyn.

Publisert 06.07.2020

Utvalg for plan og teknisk har behandlet planforslaget i møte 01.07.2020, UPT-sak 066/20, og vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Losnabakkan 50, planID 0520201902, til høring og offentlig ettersyn. 

   

Publisert 15.06.2020

Kommunestyret behandlet i møte 26.05.2020 sak 043/20, med følgende vedtak:

Publisert 05.06.2020
Alpinist i Kvitfjell

Ringebu kommunestyre vedtok 26.05.2020, sak 045/20 utbyggingsavtale (PDF, 4 MB) for gjennomføring av reguleringsplan for Rauskuttberget hytteområde .

Vedtaket kan ikke påklages.

 

Publisert 03.03.2020

Ringebu kommunestyre vedtok 15.10.2019, KOM-086/19, kommunedelplan for E6 Fåvang kirke – Elstad.

Publisert 01.03.2020

  Kommunestyret behandlet i møte 19.11.2019 sak 107/19 og fattet følgende vedtak:

  1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Fåvang sentrum sør, planID 0520201705, slik plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse følger vedlagt.
  2. Avgrensning av sentrumssone for Fåvang fastsettes ved første revisjon av kommuneplanens arealdel.
  3. Følgende rekkefølgebestemmelse skal legges til reguleringsplanbestemmelse punkt 6: Det skal opparbeides et sammenhengende uteoppholdsareal på minimum 500m2 innenfor arealformål FKVT før brukstillatelse for FKVT kan bli gitt. Uteoppholdsarealet skal opparbeides parkmessig med sittegrupper og vegetasjon, og det skal innarbeides i en situasjonsplan jf. planbestemmelsens punkt 2.2.6. Uteoppholdsarealet skal være tilgjengelig for allmennheten og allmennheten skal sikres tilgang til området gjennom situasjonsplanen.
  4. Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.