Viktig melding

Publisert 25.02.2019

 

Utvalg for plan og teknisk vedtok i møte den 20.02.2019, UPT-sak 015/19, å legge forslag til detaljregulering for Rauskuttberget hytteområde, planID 0520201802, til offentlig ettersyn.

 

Publisert 22.01.2019

Oppstart forhandlinger av utbyggingsavtaler:
I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler i Kvitfjell.
 

Publisert 04.01.2019

 

 

 

Kommunestyret behandlet i møte 18.12.2018 sak 102/18, og fattet følgende vedtak:

1.      Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Kvitfjelltoppen H5 og H6, planID 201801, slik planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn.

2.      Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.

Publisert 28.12.2018

 

 

Kommunestyret behandlet i møte 18.12.2018 sak 103/18, og fattet følgende vedtak:

1.      Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Ringebu omsorgsboliger og eldresenter, planID 0520201709, slik planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn. 

2.      Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.

3.   Planforslaget erstatter bebyggelsesplanene for omsorgsboliger ved Ringebu eldresenter av henholdsvis 1995 og 1999, og disse planene blir ved dette vedtak opphevet.

 

Publisert 20.12.2018

Utvalg for plan og teknisk vedtok i møte den 12.12.2018, UPT-sak 127/18, å legge forslag til detaljregulering av Fåvang vegserviceanlegg, planID 0520201705, til offentlig ettersyn.

 

Publisert 22.11.2018
Kommunestyret behandlet i møte 30.10.2018 sak 088/18 og fattet følgende vedtak:

1.         Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Ringebu vannverk, planID  0520201702 med endringer i bestemmelsene og plankart som notat 286 viser.

2.          Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.

 

 

 

Publisert 26.09.2018

Enkeltvedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, og klagen må være fremsatt innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Det er også adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. fvl. § 42.

Krav om erstatning og krav om innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klage på enkeltvedtak, anmodning om utsetting, krav om erstatning eller innløsning rettes Ringebu kommune.

Publisert 21.08.2018

Merknader til planforslag sendes Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu eller til post@ringebu.kommune.no med mindre det er opplyst om noe annet.

Publisert 06.03.2018
  • Oppstartvarsel 09.03.-20.04.2018: Reguleringsplan for fylkesveg 27 Venabygd-Jønnhaltvegen, planID 0520201803, med formål å utbedre og breddeutvide deler av strekningen. Tiltakshaver er Oppland fylkeskommune, forslagsstiller er Statens vegesen. Kontakt Statens vegvesen Region øst ved Arild Sundt, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller arild.sundt@vegvesen.no.
Publisert 24.05.2017

 

 

Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplan for ny E6 på strekningen Fåvang kirke–Elstad. Planen er nå lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 7. juli. Det blir åpent møte om planen i midten av juni. 

Kommunedelplanen viser alternative løsninger som er vurdert for de tre delstrekningene som E6 Fåvang kirke–Elstad er delt inn i:

  • A. Fåvang kirke–nordre grense Fåvang naturreservat: To alternativer for utvidelse av E6
  • B. Nordre grense Fåvang naturreservat–Åttekanten: Ett alternativ med en mindre omlegging av E6
  • C. Åttekanten–Elstad: Åtte alternativer, derav seks med tunnel gjennom Elstadkleiva

Statens vegevesen sin anbefalte trase er A2, B og C5.

Plandokumentene ligger under "Eksterne linker" nedenfor.