Reguleringsplan for Fåvang sentrum sør, planid 0520201705, melding om vedtak

Klikk for stort bilde  Kommunestyret behandlet i møte 19.11.2019 sak 107/19 og fattet følgende vedtak:

  1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Fåvang sentrum sør, planID 0520201705, slik plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse følger vedlagt.
  2. Avgrensning av sentrumssone for Fåvang fastsettes ved første revisjon av kommuneplanens arealdel.
  3. Følgende rekkefølgebestemmelse skal legges til reguleringsplanbestemmelse punkt 6: Det skal opparbeides et sammenhengende uteoppholdsareal på minimum 500m2 innenfor arealformål FKVT før brukstillatelse for FKVT kan bli gitt. Uteoppholdsarealet skal opparbeides parkmessig med sittegrupper og vegetasjon, og det skal innarbeides i en situasjonsplan jf. planbestemmelsens punkt 2.2.6. Uteoppholdsarealet skal være tilgjengelig for allmennheten og allmennheten skal sikres tilgang til området gjennom situasjonsplanen.
  4. Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.