Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for detaljregulering for Kleivberga Nord

Veidekke Industrier AS ønsker å detaljregulere område R1.2, avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel, nord for det eksisterende Kleivberga masseuttak. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for uttak av grusmasser, og også sikre adkomst til offentlig veg. Planprogrammet legges med dette ut til høring og offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 13-9 andre ledd.

Klikk for stort bilde 

Områdene R1.2 og R1.3 og 4 er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning. Veidekke Industrier AS starter nå arbeidet med å regulere feltet R1.2. Gudbrandsdal Pukk AS er i gang med reguleringsplanarbeid for feltene R1.3 og 4, og høringsperioden for deres planprogram gikk ut 30.09.2020. Jamfør forskrift om konsekvensutredning § 6 bokstav b og vedlegg I punkt 19 må det utarbeides planprogram og konsekvensutredning i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Kleivberga Nord.

Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planen samt avklare hvilke problemstillinger som anses om viktige i forhold til miljø og samfunn. Det skal gis en beskrivelse av innholdet i planen og omfanget av planarbeidet. Planprogrammet skal avklare hvilke alternativer som skal vurderes og hvilke utredninger som anses som nødvendige for å gi et samlet bilde av tiltakets konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Planprogrammet redegjør også for planprosessen med frister og opplegg for medvirkning. Høringsdokumentene kan leses ved å følge linkene under:

Forslag til planprogram (PDF, 4 MB)

Plankart (PDF, 5 MB)

Varslingsbrev (PDF, 688 kB)

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Areal + AS og plankonsulent Hege Ingul: hege.ingul@arealpluss.no eller til plankonsulent Erik Sollien på telefon 414 35 091

Merknader eller innspill rettes skriftlig til: hege.ingul@arealpluss.no eller per post til: Areal+ AS, Storgata 64 A, 2609 Lillehammer

Høringsfrist settes til 15. desember 2020