Viktig melding

Publisert 13.10.2017

Formannskapet avla sin innstilling til økonomiplan for perioden 2018-2021 i møte 11.10.2017. 

Publisert 14.09.2017
stulsåa felt h6.PNG

Utvalg for plan og teknisk vedtok i møte 30.08.2017 å legge ut til offentlig ettersyn reguleringsplanforslaget for Stulsåa felt H6. Planens hensikt er å legge til rette for fritidsbebyggelse med tilhørende adkomstveger og grønnstruktur.

Publisert 13.09.2017
vedtatt plan trabelia øst trinn 3.PNG

Utvalg for plan og teknisk vedtok i møte 30.08.2017 en mindre endring av reguleringsplan for Trabelia øst trinn 3. Endringen øker maksimum gesimshøyde fra 2,8 meter til 3,2 meter.

Publisert 07.06.2017
0520201602 gudbrandsgard senter ii.PNG

I gjeldende reguleringsplan fra 2002 er det krav til bebyggelsesplan for felt A. Hensikten med planarbeidet er å detaljere type bebyggelse både i felt A og C. Det planlegges samme type frittliggende eller konsentrert fritidsbebyggelse i begge felt.

Publisert 02.06.2017
vedtatt plan kvitfjell hestesenter kvitplassen.PNG

Utvalg for plan og teknisk vedtok i møte 10.05.2017 en mindre endring av reguleringsplan for Kvitfjell hestesenter (Kvitplassen). Endringen legger til rette for fritidsbebyggelse i gjeldende delområde for fritids- og turistformål FT1 og justere byggegrensen tilsvarende. Det er også en del små endringer i planbestemmelsene.

Publisert 24.05.2017
E6- Fåvang kirke-Elstad.JPG

 

 

Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplan for ny E6 på strekningen Fåvang kirke–Elstad. Planen er nå lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 7. juli. Det blir åpent møte om planen i midten av juni. 

Kommunedelplanen viser alternative løsninger som er vurdert for de tre delstrekningene som E6 Fåvang kirke–Elstad er delt inn i:

  • A. Fåvang kirke–nordre grense Fåvang naturreservat: To alternativer for utvidelse av E6
  • B. Nordre grense Fåvang naturreservat–Åttekanten: Ett alternativ med en mindre omlegging av E6
  • C. Åttekanten–Elstad: Åtte alternativer, derav seks med tunnel gjennom Elstadkleiva

Statens vegevesen sin anbefalte trase er A2, B og C5.

Plandokumentene ligger under "Eksterne linker" nedenfor.

Publisert 19.05.2017
fastsatt planprogram reguleringsplan for vålejordet nordre del.PNG

Utvalg for plan og teknisk fastsatte i møte 10.05.2017 planprogram for reguleringsplan for Vålejordet nordre del. Planens formål er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse, samt avklare den trafikale situasjonen i området. Det skal etableres trafikksikker forbindelse mot gangbro inn mot sentrum, og avsettes areal for korttidsparkering.

Publisert 07.04.2017
Planvedtak - Reguleringsplan for Gullhaugkamp felt H15

Kommunestyret vedtok i møte 28.03.2017 reguleringsplan for Gullhaugkamp felt H15. Det reguleres inn sju nye hyttetomter med adkomstveg fra Flausetervegen. Store deler av planområdet er regulert til friluftsformål. Det er regulert inn hensynssone med restriksjoner mot flatehogst i skredutsatt område mot toppen av Gullhaugknappen.

Publisert 24.03.2017
Gammel_Sola bryter gjennom sørover dalen.jpg

Kommuneplanens arealdel legges nå ut til 3. gangs høring og offentlig ettersyn.  Planforslaget omfatter hele kommunen (unntatt Kvitfjell) og inneholder bl.a forslag til nye bestemmelser og retningslinjer, områder for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, næringsbebyggelse og spredt fritidsbebyggelse i LNF-områder.

Publisert 16.12.2016
Svinslåa H4

Kommunestyret har i møte 13.12.2016 godkjent reguleringsplan for H4 Svinslåa F7.4.

Publisert 15.12.2016
Kvitfjelltoppen H15-H17

Kommunestyret vedtok 13.12.2016 endring av reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H15-H17. 

Publisert 15.12.2016
Gulltjønn 1

Endring av reguleringsplan for Skardhaugen/Kyrkjegardsfjellet er godkjent av kommunestyret. 

Publisert 09.12.2016
Krystallen

Forslag til reguleringsplan for Vy alpinhytter Kvitfjell øst er vedtatt lagt ut til første gangs høring.

Publisert 29.11.2016
Rp Gullhaugkamp

Utvalg for plan og teknisk har vedtatt å legge forslag til ny reguleringsplan for Gullhaugkamp i Fåvang østfjell ut til første gangs høring. 

Publisert 29.11.2016
Gammelseteråsen 3

Kommunestyret vedtok 22.11.2016 endring av reguleringsplan for Gammelseteråsen 3. 

Publisert 07.06.2016
Gammel_Skjermbilde-Ringebu.JPG

Har DU meninger i forhold til HVOR det er lagt ut nye områder til bebyggelse (boliger, hytter, næring)?

Det er lagt ut nye arealer til bolig både på Ringebu og Fåvang siden 1. gangs høring. Dette er B1.4 (Nordrum) og B1.8 (Ulberg).

Det er også lagt ut nye arealer til fritidsbebyggelse på Skotten/Morketjønn siden 1. gangs høring. Dette er F4.4, F4.5, F4.6, F4.7, F4.8, F4.9, F4.11, F4.13, F4.15, F4.21, F4.22, F4.23, F4.24, F4.25, F4.28 og F4.31 

Publisert 16.02.2016
Gammel_NorgesRiksvåpen.png

TINE Meieriet Frya søker om fornyet tillatelse etter forurensningsloven. Eksisterende tillatelse er utdatert, og det har skjedd flere endringer både i produksjon og utslippsforhold. Fylkesmannen ber om uttalelse fra kommunen innen seks uker.

Login for redigering