Publisert 07.04.2017
Planvedtak - Reguleringsplan for Gullhaugkamp felt H15

Kommunestyret vedtok i møte 28.03.2017 reguleringsplan for Gullhaugkamp felt H15. Det reguleres inn sju nye hyttetomter med adkomstveg fra Flausetervegen. Store deler av planområdet er regulert til friluftsformål. Det er regulert inn hensynssone med restriksjoner mot flatehogst i skredutsatt område mot toppen av Gullhaugknappen.

Publisert 24.03.2017
Gammel_Sola bryter gjennom sørover dalen.jpg

Kommuneplanens arealdel legges nå ut til 3. gangs høring og offentlig ettersyn.  Planforslaget omfatter hele kommunen (unntatt Kvitfjell) og inneholder bl.a forslag til nye bestemmelser og retningslinjer, områder for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, næringsbebyggelse og spredt fritidsbebyggelse i LNF-områder.

Publisert 16.12.2016
Svinslåa H4

Kommunestyret har i møte 13.12.2016 godkjent reguleringsplan for H4 Svinslåa F7.4.

Publisert 15.12.2016
Kvitfjelltoppen H15-H17

Kommunestyret vedtok 13.12.2016 endring av reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H15-H17. 

Publisert 15.12.2016
Gulltjønn 1

Endring av reguleringsplan for Skardhaugen/Kyrkjegardsfjellet er godkjent av kommunestyret. 

Publisert 09.12.2016
Krystallen

Forslag til reguleringsplan for Vy alpinhytter Kvitfjell øst er vedtatt lagt ut til første gangs høring.

Publisert 29.11.2016
Rp Gullhaugkamp

Utvalg for plan og teknisk har vedtatt å legge forslag til ny reguleringsplan for Gullhaugkamp i Fåvang østfjell ut til første gangs høring. 

Publisert 29.11.2016
Gammelseteråsen 3

Kommunestyret vedtok 22.11.2016 endring av reguleringsplan for Gammelseteråsen 3. 

Publisert 07.06.2016
Gammel_Skjermbilde-Ringebu.JPG

Har DU meninger i forhold til HVOR det er lagt ut nye områder til bebyggelse (boliger, hytter, næring)?

Det er lagt ut nye arealer til bolig både på Ringebu og Fåvang siden 1. gangs høring. Dette er B1.4 (Nordrum) og B1.8 (Ulberg).

Det er også lagt ut nye arealer til fritidsbebyggelse på Skotten/Morketjønn siden 1. gangs høring. Dette er F4.4, F4.5, F4.6, F4.7, F4.8, F4.9, F4.11, F4.13, F4.15, F4.21, F4.22, F4.23, F4.24, F4.25, F4.28 og F4.31 

Publisert 16.02.2016
Gammel_NorgesRiksvåpen.png

TINE Meieriet Frya søker om fornyet tillatelse etter forurensningsloven. Eksisterende tillatelse er utdatert, og det har skjedd flere endringer både i produksjon og utslippsforhold. Fylkesmannen ber om uttalelse fra kommunen innen seks uker.