Viktig melding

Publisert 08.02.2018
Gammel_Ringebu kommunevåpen - kvadrat (artikkel)
  • Oppstartvarsel 07.02.-07.03.2018: Reguleringsplan for Fåvang idrettsplass og næring, planID 0520201705, med formål å omregulere deler av idrettsanlegg til kombinert formål for vegserviceanlegg og annen næring, og legge til rette for etablering av parkeringsplass og klubbhus for idrettsanlegget. Tiltakshaver er Fåvang Utvikling AS, forslagsstiller er Anderssen+Fremming AS med Planmaker. Kontakt Anderssen+Fremming ved Steinar Anderssen, Postboks 556, 2304 Hamar eller sa@af-ark.no.
Publisert 06.02.2018
Gammel_Ringebu kommunevåpen - kvadrat (artikkel)
  • Kunngjøringsdato 20.02.2018: Mindre endring av reguleringsplan for Kvitfjell hestesenter Kvitplassen, planID 0520201107, ble vedtatt av Utvalg for plan og teknisk i møte 31.01.2018, sak 012/18. Saksprotokoll og plandokumenter er tilgjengelig via digitalt planregister.
  • Kunngjøringsdato 05.02.2018: Mindre endring av reguleringsplan for Varden, planID 0520201604, ble vedtatt av Utvalg for plan og teknisk i møte 17.01.2018, sak 002/18. Saksprotokoll og plandokumenter er tilgjengelig via digitalt planregister.
Publisert 19.12.2017
Gammel_Ringebu kommunevåpen - kvadrat (artikkel)

  • Høringsperiode 19.12.2017-05.02.2018: Reguleringsplan for Ringebu vannverk, planID 0520201702, med formål å erstatte dagens vannverk i Tollmoen med et nytt vannverk på Risøya i forbindelse med ny E6. Plandokumenter er tilgjengelig via digitalt planregister og i Ringebu rådhus.
  • Høringsperiode 21.11.2017-15.01.2018: Reguleringsplan for Gulltjønn II østre del, planID 0520201603, med formål å omregulere ni tomter fra næringsbebyggelse til kombinert formål utleie/fritidsbebyggelse. Plandokumenter er tilgjengelig via digitalt planregister og i Ringebu rådhus.
Publisert 24.05.2017
E6- Fåvang kirke-Elstad.JPG

 

 

Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplan for ny E6 på strekningen Fåvang kirke–Elstad. Planen er nå lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 7. juli. Det blir åpent møte om planen i midten av juni. 

Kommunedelplanen viser alternative løsninger som er vurdert for de tre delstrekningene som E6 Fåvang kirke–Elstad er delt inn i:

  • A. Fåvang kirke–nordre grense Fåvang naturreservat: To alternativer for utvidelse av E6
  • B. Nordre grense Fåvang naturreservat–Åttekanten: Ett alternativ med en mindre omlegging av E6
  • C. Åttekanten–Elstad: Åtte alternativer, derav seks med tunnel gjennom Elstadkleiva

Statens vegevesen sin anbefalte trase er A2, B og C5.

Plandokumentene ligger under "Eksterne linker" nedenfor.

Publisert 19.05.2017

Utvalg for plan og teknisk fastsatte i møte 10.05.2017 planprogram for reguleringsplan for Vålejordet nordre del. Planens formål er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse, samt avklare den trafikale situasjonen i området. Det skal etableres trafikksikker forbindelse mot gangbro inn mot sentrum, og avsettes areal for korttidsparkering.

Publisert 24.03.2017
Gammel_Sola bryter gjennom sørover dalen.jpg

Kommuneplanens arealdel legges nå ut til 3. gangs høring og offentlig ettersyn.  Planforslaget omfatter hele kommunen (unntatt Kvitfjell) og inneholder bl.a forslag til nye bestemmelser og retningslinjer, områder for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, næringsbebyggelse og spredt fritidsbebyggelse i LNF-områder.

Publisert 16.12.2016

Kommunestyret har i møte 13.12.2016 godkjent reguleringsplan for H4 Svinslåa F7.4.

Publisert 15.12.2016

Kommunestyret vedtok 13.12.2016 endring av reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H15-H17. 

Publisert 15.12.2016
Gulltjønn 1

Endring av reguleringsplan for Skardhaugen/Kyrkjegardsfjellet er godkjent av kommunestyret. 

Publisert 29.11.2016
Rp Gullhaugkamp

Utvalg for plan og teknisk har vedtatt å legge forslag til ny reguleringsplan for Gullhaugkamp i Fåvang østfjell ut til første gangs høring.