Publisert 22.01.2019
H5 og H6

Oppstart forhandlinger av utbyggingsavtaler:
I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler i Kvitfjell.
 

Publisert 04.01.2019
H5 og H6

 

 

 

Kommunestyret behandlet i møte 18.12.2018 sak 102/18, og fattet følgende vedtak:

1.      Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Kvitfjelltoppen H5 og H6, planID 201801, slik planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn.

2.      Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.

Publisert 28.12.2018
omsorgsboliger

 

 

Kommunestyret behandlet i møte 18.12.2018 sak 103/18, og fattet følgende vedtak:

1.      Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Ringebu omsorgsboliger og eldresenter, planID 0520201709, slik planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn. 

2.      Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.

3.   Planforslaget erstatter bebyggelsesplanene for omsorgsboliger ved Ringebu eldresenter av henholdsvis 1995 og 1999, og disse planene blir ved dette vedtak opphevet.

 

Publisert 20.12.2018
Fåvang vegserviceanlegg

Utvalg for plan og teknisk vedtok i møte den 12.12.2018, UPT-sak 127/18, å legge forslag til detaljregulering av Fåvang vegserviceanlegg, planID 0520201705, til offentlig ettersyn.

 

Publisert 22.11.2018
Kommunestyret behandlet i møte 30.10.2018 sak 088/18 og fattet følgende vedtak:

1.         Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Ringebu vannverk, planID  0520201702 med endringer i bestemmelsene og plankart som notat 286 viser.

2.          Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.

 

 

 

Publisert 21.11.2018
Planavgrensning Våla vest 1

Ved brev av 13.04.2018 ble det sendt ut varsel om oppstart av denne områdereguleringen med frist 30.05.2018 for merknader. Det kom oppfordringer bl.a. fra Fylkesmannen i Oppland om å gjennomføre en konsekvensutredning (KU) henhold til plan- og bygningslovens kap. 14 med tilhørende forskrift. Ringebu kommune har valgt å følge opp områdereguleringen med konsekvensutredning. Første trinn er da å utarbeide et forslag til planprogram og legge det ut til offentlig ettersyn.

Publisert 08.10.2018
Gammel_Laugen sørover fra Ringebu.jpg

Ny kommuneplanens arealdel ble vedtatt, 19.06.2018, k-sak 059/18. Det betyr at reguleringsarbeid i tråd med ny kommuneplanens arealdel kan starte opp. Dette er spesielt viktig mht nye områder for bolig, næring, sentrumsformål og offentlig formål.

Kommuneplanen er vedtatt med noen områder uten rettsvirkning. Dette er områder som kommunen ønsker til ny fritidsbebyggelse. Eksisterende fritidseiendommer i LNF, som ikke tidligere er godkjent i kommunedelplaner, er også unntatt rettsvirkning. For disse områdene må fortsatt alle tiltak dispensasjonsbehandles. Disse delene av planen er sendt departementet for avgjørelse.

 

Publisert 26.09.2018

Enkeltvedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, og klagen må være fremsatt innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Det er også adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. fvl. § 42.

Krav om erstatning og krav om innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klage på enkeltvedtak, anmodning om utsetting, krav om erstatning eller innløsning rettes Ringebu kommune.

Publisert 21.08.2018

Merknader til planforslag sendes Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu eller til post@ringebu.kommune.no med mindre det er opplyst om noe annet.

Publisert 06.03.2018
Gammel_Ringebu kommunevåpen - kvadrat (artikkel)
  • Oppstartvarsel 09.03.-20.04.2018: Reguleringsplan for fylkesveg 27 Venabygd-Jønnhaltvegen, planID 0520201803, med formål å utbedre og breddeutvide deler av strekningen. Tiltakshaver er Oppland fylkeskommune, forslagsstiller er Statens vegesen. Kontakt Statens vegvesen Region øst ved Arild Sundt, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller arild.sundt@vegvesen.no.