Arrangementsmidler til kultur- og idrettsarrangement og aktivitet

Det er avsatt kr 50.000 årlig i kulturbudsjettet fra budsjettåret 2024 til frie midler til kultur- og idrettsarrangement og aktivitet.

RETNINGSLINJER FOR RINGEBU KOMMUNES 
FRIE MIDLER TIL KULTUR- OG IDRETTSARRANGEMENT OG AKTIVIITET.

Vedtatt i Levekårsutvalget 30.01.2024 LKU-003/24 vedtak

 

  • Formålet med midlene er å tilby støtte til arrangement og aktivitet som ikke faller inn under øvrige tilskuddordninger innen kultur og idrett som Utviklingsfond og tilskudd fra fond for kulturbasert næringsutvikling til Fyrtårnarrangement. 
  • Ordningen skal stimulere lokale lag og organisasjoner til økt aktivitet i Ringebu kommune og komme innbyggere til gode. 
  • Alle lag og organisasjoner i Ringebu kommune som er registrert i frivilligregisteret samt stiftelser kan søke om midler fra fondet.  Enkeltmannsforetak og AS kan søke hvis hovedvirksomheten til bedriften er kultur-/Idrettsaktivitet.
  • Midlene skal også komme barn og unge til gode og inkluderer også ungdomsarrangement i regi av Ung i Midtalen.
  • Det gis ikke støtte til aktivitet som støttes av øvrige tilskuddsordninger fra Ringebu kommune, med unntak av Underskuddsgaranti fra Kulturfond og ordinære driftsmidler til lag og organisasjoner
  • Søknadsfrist er løpende og må fremmes senest 3 uker før arrangementsdato på søknader inntil kr 10.000 (administrativt vedtak). Søknad på over kr 10.000 behandles av Levekårsutvalget og må fremmes i forhold til Levekårsutvalgets oppsatte møter.  
  • Søknad fremmes elektronisk via Ringebu kommunes søknadsportal.  Søknaden skal inneholde budsjett med forventa utgifter og inntekter. 
  • Utbetaling av støtte skjer etter anmodning om utbetaling og en kort beskrivelse av aktiviteten etter gjennomføring.

 

Ta kontakt ved eventuelle spørsmål:  anne.vestad@ringebu.kommune.no  tlf. 92463736


Søk via søknadsportalen her