Viktig melding

Kultur

Tjenesteenheten Kultur sin målsetting er å sammenfatte kommunens satsing på kultur og ivareta oppgavene i området på en tilfredsstillende måte

 

Tjenesteenheten Kultur omfatter:
Ringebu kulturskole
Ringebu bibliotek
Kultur og kirke
Ungdom og Idrett inkl. ungdomshus

 

Målsettinger og oppgaver
Tjenesteenheten Kultur sin målsetting er å sammenfatte kommunens satsing på kultur og ivareta oppgavene i området på en god og tilfredsstillende måte og bygge opp under kommuneplanens samfunnsdel satsningsområde Leve tema Ungdom og tema kultur for folket.

Forvaltning av lovverk som gjelder for kulturskole, bibliotek, kultur og kirke og ungdoms- og idrettsarbeid.

Gi et godt og variert tilbud til barn i kulturskole.

Tilby et godt bibliotek.

Utvikle kommunens kulturaktiviteter og bistå lag og foreninger i kommunen.Lede kommunens HSA (holdningsskapende arbeid mot rus) og SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak).

Arbeid, retta mot ungdom, drift av ungdomsråd og ungdomshus.

Kontakt oss:

Anne Bolme Vestad er tjenesteleder for tjenesteenheten Kultur.  Tlf 92463736. e-post: anne.vestad@ringebu.kommune.no

Bent Bredeveien, kulturkonsulent tlf. 91771855, e-post: bent.bredeveien@ringebu.kommune.no

Erik Wang, rektor kulturskole tlf. 40673526, e-post: erik.wang@ringebu.kommune.no

Kontaktperson

Anne Bolme Vestad
Leder
Tlf.: 92463736

Nyheter