Oppstart av planarbeid, høring av planforslag og vedtak av plan

Høring av planforslag til detaljregulering for Svangvollane øst, planID 202004

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utvikling av konsentrerte fritidsboliger. I sammenheng med utvikling av nytt hyttefelt legges det til rette for god infrastruktur samt adkomstmuligheter på ski. Det har videre vært viktig å se på sammenkobling av skiløypene mellom områdene ovenfor Svinslåveien, Svangvollane og alpinsenteret. Det vil i tillegg gjøres utbedringer på eksisterende skiløyper innenfor planområdet. 

Planmaterialet er tilgjengelig

 • på nettsiden (digitalt plankart)
 • i rådhuset
 • som PDF via e-post ved forespørsel til saksbehandler

Merknader til planforslaget sendes

 • på e-post til post@ringebu.kommune.no, eller
 • som brev til Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu

Høringsfristen er 06.09.2022.

Saksbehandleren er Monica Kvernes, monica.kvernes@ringebu.kommune.no.

Høring av planforslag til detaljregulering for Svangvollane midtre, planID 202006

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utvikling av frittliggende og konsentrerte fritidsboliger. I sammenheng med utvikling av nytt hyttefelt legges det til rette for god infrastruktur samt adkomstmuligheter på ski. Det har videre vært viktig å se på sammenkobling av skiløypene mellom områdene ovenfor Svinslåveien, Svangvollane og alpinsenteret. Det vil i tillegg gjøres utbedringer på eksisterende skiløyper innenfor planområdet. 

Planmaterialet er tilgjengelig

 • på nettsiden (digitalt plankart)
 • i rådhuset
 • som PDF via e-post ved forespørsel til saksbehandler

Merknader til planforslaget sendes

 • på e-post til post@ringebu.kommune.no, eller
 • som brev til Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu

Høringsfristen er 06.09.2022.

Saksbehandleren er Monica Kvernes, monica.kvernes@ringebu.kommune.no.

Høring av planforslag til detaljregulering for Svangvollane vest, planID 202005

 Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utvikling av frittliggende fritidsboliger. I sammenheng med utvikling av nytt hyttefelt legges det til rette for god infrastruktur samt adkomstmuligheter på ski. Det har videre vært viktig å se på sammenkobling av skiløypene mellom områdene ovenfor Svinslåveien, Svangvollane og alpinsenteret. Det vil i tillegg gjøres utbedringer på eksisterende skiløyper innenfor planområdet. Det skal oppføres 52 nye frittliggende fritidsboliger.

Planmaterialet er tilgjengelig

 • på nettsiden (digitalt plankart)
 • i rådhuset
 • som PDF via e-post ved forespørsel til saksbehandler

Merknader til planforslaget sendes

 • på e-post til post@ringebu.kommune.no, eller
 • som brev til Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu

Høringsfristen er 06.09.2022.

Saksbehandleren er Synne Grosberg, synne.grosberg@ringebu.kommune.no.

Vedtak av detaljregulering for Høgåsen nedre, planID 202003

Planen ble vedtatt av kommunestyret i møte 21.06.2022, KOM-sak 40/22.

Planmaterialet er tilgjengelig

 • via kartportalen
 • i rådhuset
 • som PDF via e-post ved forespørsel

Klage på planvedtaket, anmodning om utsetting, krav om erstatning eller innløsning

 • Vedtak av plan er et enkeltvedtak som kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. Klagen må være fremsatt innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.
 • Det er adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtaket inntil klagefristen er ute eller inntil klagen er avgjort, jf. fvl. § 42.
 • Krav om erstatning og krav om innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klagefristen er 08.08.2022, og rettes kommunen.

Vedtak av detaljregulering for Fennatjønnet hyttegrend, planID 0520201503

Planen ble vedtatt av kommunestyret i møte 05.04.2022, KOM-sak 15/22.

Planmaterialet er tilgjengelig

 • via kartportalen
 • i rådhuset
 • som PDF via e-post ved forespørsel

Klage på planvedtaket, anmodning om utsetting, krav om erstatning eller innløsning

 • Vedtak av plan er et enkeltvedtak som kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. Klagen må være fremsatt innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.
 • Det er adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtaket inntil klagefristen er ute eller inntil klagen er avgjort, jf. fvl. § 42.
 • Krav om erstatning og krav om innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klagefristen er 26.07.2022, og rettes kommunen.

Tidligere varsler, høringer og kunngjøringer

 • Høring av planforslag til detaljregulering for Høgåsen nedre, planID 202003, med høringsfrist 21.01.2022.
 • Vedtak av detaljregulering for Slåbakkene F5.8, planID 0520201909, av kommunestyret i møte 23.11.2021, KOM-sak 86/21.
 • Vedtak av detaljregulering for Kvitfjelltoppen H7 a og c, planID 3439201905, av kommunestyret i møte 23.11.2021, KOM-sak 89/21.
 • Vedtak av detaljregulering for Trabelia Nedre, planID 0520201907, av kommunestyret i møte 26.10.2021, KOM-sak 81/21.
 • Høring av planforslag til detaljregulering for Slåbakkene F5.8, planID 0520201909, med høringsfrist 24.08.2021.
 • Vedtak av detaljregulering for Trabelia F5.11, planID 0520201906, av kommunestyret i møte 29.06.2021, KOM-sak 57/21.
 • Vedtak av detaljregulering for Randkleivgata 6, planID 0520201903, av kommunestyret i møte 27.04.2021, KOM-sak 23/21.
Publisert 12.08.2022

Utvalg for plan og teknisk har vedtatt å legge forslag til endring av reguleringsplan for Varden, planID 0520200604, ut til høring og offentlig ettersyn. 

 

Publisert 03.08.2022

Ringebu kommunestyret har fastsatt planprogram for reguleringsplan for E6 Øyer-Frya.

Publisert 08.07.2022

Reguleringsplan for Svangvollane Øst legges ut på høring og offentlig ettersyn, med merknadsfrist 06.09.2022. 

Publisert 08.07.2022

Reguleringsplan for Svangvollane midtre legges ut på høring og offentlig ettersyn, med merknadsfrist 06.09.2022. 

Publisert 06.07.2022

Reguleringsplan for Svangvollane Vest legges ut på høring og offentlig ettersyn, med merknadsfrist 06.09.2022.

 

Publisert 13.06.2022

Forslag til reguleringsplan for Fennatjønnet hyttegrend, planID 0520201503, er behandlet og vedtatt av kommunestyret i møte 05.04.2022. 

 

Publisert 01.06.2022

Utvalg for plan og teknisk har fastsatt forslag til planprogram for endring av reguleringsplan for Varden i møte 23.03.2022.

 

Publisert 14.02.2022

Rambøll Norge AS varsler på vegne av Gunnar Holth Grusforretning AS oppstart av planarbeid for reguleringsplan for Myhre Grustak, planID 202107.  Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.  

 

Publisert 19.01.2022

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videreutvikling av et attraktivt og klimavennlig tettsted, og å styrke Ringebu sentrum som handelssted, møtested, bosted og arrangementsarena. I tråd med vedtak i Utvalg for plan og teknisk 15.12.21 utv.saksnr. 107/21, og i henhold til § 12-9 i Plan- og bygningsloven, legges forslag til planprogram for områdereguleringsplan for Vålebru ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker. Etter høringsperioden skal planprogrammet revideres på grunnlag av innkomne merknader og deretter stadfestes av kommunestyret.

 

 

 

Publisert 01.12.2021

 Detaljregulering for Slåbakkene F5.8, planID: 0520201909, ble vedtatt av kommunestyret i møte 23.11.2021, sak 086/21. Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for en fortetting av området med 12 nye tomter for fritidsbebyggelse, samt tilhørende infrastruktur.