Publisert 30.11.2021

 Detaljregulering for Kvitfjelltoppen H7 a og c, planID 3439201905, ble vedtatt av kommunestyret i møte 23.11.2021, sak 089/21. Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av frittliggende fritidsboliger med tilhørende infrastruktur, samt grøntareal og skiløyper.

Publisert 10.11.2021

 

 

 

Detaljregulering for Nedre Trabelia, planID 0520201907, ble vedtatt av kommunestyret i møte 26.10.2021, sak 081/21. Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for fritidsbebyggelse med vegadkomst, samt ivareta grønnstruktur.

Publisert 01.07.2021

Reguleringsplan for Trabelia F5.11, planID 0520201906, ble vedtatt av kommunestyret i møte 29. juni 2021, sak 057/21. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for en fortetting av et eksisterende hyttefelt med frittliggende fritidsboliger.

Publisert 28.06.2021

Reguleringsplan for Slåbakkene F5.8 legges ut på høring og offentlig ettersyn, med merknadsfrist 24. august. Planforslaget legger til rette for fortetting med 12 nye tomter for fritidsbebyggelse innenfor planområdet.

Publisert 03.06.2021

Kommunestyret har behandlet forslag til planprogram for reguleringsplan for Kleivberga Nord, planID 0520202002, i møte 18.05.2021. Planprogrammet er nå fastsatt.

  

Publisert 10.05.2021

Forslag til reguleringsplan for Randkleivgata 6 er behandlet og vedtatt av kommunestyret i møte 27.04.2021.

Publisert 10.05.2021

Forslag til reguleringsplan for Våla vest er behandlet og vedtatt av kommunestyret i møte 27.04.2021, KOM-sak 024/21, med følgende vedtak:

KOM-behandling: Enstemmig vedtatt som innstilling fra utvalg for plan og teknisk.

 

Publisert 07.05.2021

Vil du vite mer om hva som skjer i Brugata 16 i Ringebu sentrum? Og mulighetene i den fremtidige Elveparken langs Våla?

 

Publisert 16.04.2021

 Ringebu kommunestyre vedtok 16.02.2021, KOM-012/21, kommunedelplan for vann og avløp 2021-2032.

Publisert 08.04.2021

Vil du være med på å påvirke videre utvikling av Ringebu sentrum? Ringebu kommune har satt i gang reguleringsplanplanarbeid for ny reguleringsplan for Vålebru, og varsler med dette oppstart av planarbeidet. Alle som ønsker å bidra til å forme fremtidens Ringebu sentrum kan sende inn merknader og innspill til Ringebu kommune. Merknadsfrist er 9. april 2021