Oppstart av planarbeid, høring av planforslag og vedtak av plan

Høring av planforslag til detaljregulering for Høgåsen nedre, planID 202003

Planen legger til rette for utvikling av frittliggende fritidsboliger i området betegnet som F5.2a i kommuneplanens arealdel. Samtidig innlemmer planarbeidet gjeldende bebyggelsesplan for Trabelia øst felt A og B, bebyggelsesplan for Trabelia øst felt C og E, bebyggelsesplan for Trabelia øst felt D og reguleringsplan for Trabelia øst med den hensikt å oppdatere planene i samsvar med dagens lovverk og standard.

Åpent møte 14.01.2022, kl. 14-16

Planmaterialet er tilgjengelig

 • på nettsiden (digitalt plankart)
 • i rådhuset
 • som PDF via e-post ved forespørsel til saksbehandler

Merknader til planforslaget sendes

 • på e-post til post@ringebu.kommune.no, eller
 • som brev til Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu

Høringsfristen er 21.01.2022.

Saksbehandleren er Kenny Tran, kenny.tran@ringebu.kommune.no.

Vedtak av detaljregulering for Slåbakkene F5.8, planID 0520201909

Planen ble vedtatt av kommunestyret i møte 23.11.2021, KOM-sak 86/21.

Planmaterialet er tilgjengelig

 • via kartportalen
 • i rådhuset
 • som PDF via e-post ved forespørsel

Klage på planvedtaket, anmodning om utsetting, krav om erstatning eller innløsning

 • Vedtak av plan er et enkeltvedtak som kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. Klagen må være fremsatt innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.
 • Det er adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtaket inntil klagefristen er ute eller inntil klagen er avgjort, jf. fvl. § 42.
 • Krav om erstatning og krav om innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klagefristen er 24.12.2021, og rettes kommunen.

Vedtak av detaljregulering for Kvitfjelltoppen H7 a og c, planID 3439201905

Planen ble vedtatt av kommunestyret i møte 23.11.2021, KOM-sak 89/21.

Planmaterialet er tilgjengelig

 • via kartportalen
 • i rådhuset
 • som PDF via e-post ved forespørsel

Klage på planvedtaket, anmodning om utsetting, krav om erstatning eller innløsning

 • Vedtak av plan er et enkeltvedtak som kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. Klagen må være fremsatt innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.
 • Det er adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtaket inntil klagefristen er ute eller inntil klagen er avgjort, jf. fvl. § 42.
 • Krav om erstatning og krav om innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klagefristen er 24.12.2021, og rettes kommunen.

Tidligere varsler, høringer og kunngjøringer

 • Vedtak av detaljregulering for Trabelia Nedre, planID 0520201907, av kommunestyret i møte 26.10.2021, KOM-sak 81/21.
 • Høring av planforslag til detaljregulering for Slåbakkene F5.8, planID 0520201909, med høringsfrist 24.08.2021.
 • Vedtak av detaljregulering for Trabelia F5.11, planID 0520201906, av kommunestyret i møte 29.06.2021, KOM-sak 57/21.
 • Vedtak av detaljregulering for Randkleivgata 6, planID 0520201903, av kommunestyret i møte 27.04.2021, KOM-sak 23/21.
Publisert 14.02.2022

Rambøll Norge AS varsler på vegne av Gunnar Holth Grusforretning AS oppstart av planarbeid for reguleringsplan for Myhre Grustak, planID 202107.  Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.  

 

Publisert 19.01.2022

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videreutvikling av et attraktivt og klimavennlig tettsted, og å styrke Ringebu sentrum som handelssted, møtested, bosted og arrangementsarena. I tråd med vedtak i Utvalg for plan og teknisk 15.12.21 utv.saksnr. 107/21, og i henhold til § 12-9 i Plan- og bygningsloven, legges forslag til planprogram for områdereguleringsplan for Vålebru ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker. Etter høringsperioden skal planprogrammet revideres på grunnlag av innkomne merknader og deretter stadfestes av kommunestyret.

 

 

 

Publisert 01.12.2021

 Detaljregulering for Slåbakkene F5.8, planID: 0520201909, ble vedtatt av kommunestyret i møte 23.11.2021, sak 086/21. Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for en fortetting av området med 12 nye tomter for fritidsbebyggelse, samt tilhørende infrastruktur. 

Publisert 30.11.2021

 Detaljregulering for Kvitfjelltoppen H7 a og c, planID 3439201905, ble vedtatt av kommunestyret i møte 23.11.2021, sak 089/21. Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av frittliggende fritidsboliger med tilhørende infrastruktur, samt grøntareal og skiløyper.

Publisert 03.06.2021

Kommunestyret har behandlet forslag til planprogram for reguleringsplan for Kleivberga Nord, planID 0520202002, i møte 18.05.2021. Planprogrammet er nå fastsatt.

  

Publisert 10.05.2021

Forslag til reguleringsplan for Randkleivgata 6 er behandlet og vedtatt av kommunestyret i møte 27.04.2021.

Publisert 10.05.2021

Forslag til reguleringsplan for Våla vest er behandlet og vedtatt av kommunestyret i møte 27.04.2021, KOM-sak 024/21, med følgende vedtak:

KOM-behandling: Enstemmig vedtatt som innstilling fra utvalg for plan og teknisk.

 

Publisert 07.05.2021

Vil du vite mer om hva som skjer i Brugata 16 i Ringebu sentrum? Og mulighetene i den fremtidige Elveparken langs Våla?

 

Publisert 16.04.2021

 Ringebu kommunestyre vedtok 16.02.2021, KOM-012/21, kommunedelplan for vann og avløp 2021-2032.

Publisert 08.04.2021

Vil du være med på å påvirke videre utvikling av Ringebu sentrum? Ringebu kommune har satt i gang reguleringsplanplanarbeid for ny reguleringsplan for Vålebru, og varsler med dette oppstart av planarbeidet. Alle som ønsker å bidra til å forme fremtidens Ringebu sentrum kan sende inn merknader og innspill til Ringebu kommune. Merknadsfrist er 9. april 2021