Viktig melding!

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram

Kommunestyret vedtok i møte 11.06.2024, KOM-sak 045/24 å sende forslag til planprogram for kommuneplanens areal- og samfunnsdel og kommunedelplan for Kvitfjell på høring og offentlig ettersyn, samt varsle oppstart av planarbeidet. Saksdokumenter og -protokoll kan leses her

Forslag til planprogram (PDF, 2 MB)

Innspill til innhold i planprogrammet og forslag til tema for kommuneplanarbeidet sendes til Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu eller til post@ringebu.kommune.no innen 15.11.2024. Innspillene merkes med sak 23/5190.

Planarbeidet: 
I gjeldende planstrategi for 2021-2024 ble det fastsatt at kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel skal revideres. Gjeldende samfunnsdel er fra 2014, mens arealdelen er fra 2018. Det ble også avklart i planstrategien at kommunedelplan for Kvitfjell skulle revideres i 2023.

Det er et stort behov for revidering av kommuneplanens areal- og samfunnsdel. Spesielt gjelder dette for kommuneplanens arealdel, derfor revideres denne planen helt, men samfunnsdelen bare delvis. Det har skjedd en utvikling innenfor flere områder siden gjeldende plan ble vedtatt og kommunen ser derfor behov for å gjennomføre en revidering av gjeldende kommuneplanens arealdel. 

Gjennom kommuneplanprosessen bør det rettes fokus på ivaretakelse av viktig natur, naturtyper og friluftsområder, tilrettelegging for eksisterende og nye boligområder, samt nye næringsareal. Det må også til en opprydding i fritidsboligområder, særlig innenfor LNF-områder. Tettstedsutvikling vil også være et viktig tema. Ved revidering av kommuneplanens arealdel, er det lagt opp til å oppheve flere gjeldende eldre reguleringsplaner og å gjennomgå kommunedelplaner for planvask.