Søknad om akvakulturtillatelser for landbasert anlegg for oppdrett av ørret fra Frya Oppdrett AS - offentlig ettersyn

I henhold til Akvakulturloven m/forskrifter legges søknad om akvakulturtillatelser for landbasert anlegg for oppdrett av ørret fra Frya Oppdrett AS - ut til offentlig ettersyn.

I henhold til Akvakulturloven m/forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn i 4 uker:

Frya Oppdrett AS søker om akvakulturtillatelser for ørret (Salmo trutta) på ny lokalitet Frya Næringsparks område i Ringebu kommune. Søknaden gjelder følgende akvakulturtillatelser:

  • Settefisktillatelse: Produksjon av 6 mill settefisk pr. år av arten Ørret med en snittvekt på rundt 90 gram. 
  • Matfisktillatelse: Årlig produksjon av matfisk av ørret inntil  maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 6000 tonn. 
  • Stamfisketillatelse: Hold av stamfisk samt avl på arten ørret med en MTB på 100 tonn for hele stamfiskanlegget.

Kommunen samler alle innspill til søknaden før det sendes over til Innlandet fylkeskommune som tildelingsmyndighet for videre behandling.

Alle innspill/merknader skal derfor sendes per e-post til post@ringebu.kommune.no eller per brev Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu innen 9.11.2022.
Merk med saksnr. 21/4003

Eventuelle spørsmål rettes til Frya Oppdrett AS v/Olav Skjøtskift, olav@driva-aquaculture.com, tlf: 48010853. 

Det vises til vedlagt søknadsskjema med vedlegg for en nærmere beskrivelse av den planlagte etableringen:

Søknad om akvakultur i landbasert anlegg - Frya Oppdrett AS (PDF, 3 MB)
Følgebrev til søknad (PDF, 2 MB)
Vedlegg 1 Søknadsskjema for akvakultur i landbasert anlegg (PDF, 2 MB)
Vedlegg 2 Kvittering for innbetalt gebyr (PDF, 342 kB)
Vedlegg 3 Planbestemmelser Frya Næringspark (PDF, 361 kB)
Vedlegg 4a- Intensjonsavtale om levering av råvann til Frya Oppdrett AS (PDF, 2 MB)
Vedlegg 4b Godkjenning av intensjonsavtale for levering av råvann til Frya Oppdrett AS (PDF, 242 kB)
Vedlegg 5 Asplan Viak infiltrasjonspotensial Frya 2021-11-30 (PDF, 33 MB)
Vedlegg 6 Søknad om tillatelse til virksomhet- Frya Oppdrett AS (PDF, 19 MB)
Vedlegg 7 FOAS Beredskapsplaner, fiskehelse og overvåking (PDF, 1008 kB)
Vedlegg 8 FOAS Hydraulisk Kapasitet og Produksjonsplan (PDF, 5 MB)
Vedlegg 9 FOAS Stamfisk Aktivitetsbeskrivelse (PDF, 16 MB)
Vedlegg 10 Bekreftelse fra Nofima på hold av stamfisk og samarbeid med utvikling av avlskjerne for fjellørret (PDF, 40 kB)
Vedlegg 11 Signert intensjonsavtale Nofima- Driva Aquaculture (PDF, 3 MB)
Vedlegg 12 Prosjektavtale- Ørret- Avlsfaglige- tjenester (PDF, 448 kB)
Vedlegg 13 Intensjonsavtale om fiskehelsetjenester Åkerblå (PDF, 616 kB)
Vedlegg 14 Intensjonsavtale Krokkasser AS- Frya Oppdrett AS om transport av dødfisk ved massedød (PDF, 548 kB)
Vedlegg 15 Intensjonsavtale mellom Mjøsanlegget -Frya Oppdrett om mottak av dødfisk ved massedød (PDF, 188 kB)
Vedlegg 16 Plankart Frya Næringspark (PDF, 682 kB)
Vedlegg 17 Ledningsplan uttak Risøya (PDF, 8 MB)
Vedlegg 18 FOAS Layout (PDF, 1000 kB)
Vedlegg 19 FOAS Stamfiskanlegg (PDF, 208 kB)
Vedlegg 20 FOAS Biosikkerhetsplan (PDF, 2 MB)

Søknaden kan også ses i resepsjonen på Ringebu rådhus.

I enkelte av dokumentene er det vist til søknad om stamfisktillatelse. Søknad om stamfisketillatelse skal behandles av Fiskeridirektoratet og er derfor ikke en del av denne høringen. 

Publisert 22.11.2018

 

 

 

Publisert 26.09.2018

Enkeltvedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, og klagen må være fremsatt innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Det er også adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. fvl. § 42.

Krav om erstatning og krav om innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klage på enkeltvedtak, anmodning om utsetting, krav om erstatning eller innløsning rettes Ringebu kommune.

Publisert 21.08.2018

Merknader til planforslag sendes enten på e-post eller per post til (med mindre det er oppgitt noe annet):

Husk å merke oversendelsen med planID-en.

Publisert 24.05.2017

 

 

Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplan for ny E6 på strekningen Fåvang kirke–Elstad. Planen er nå lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 7. juli. Det blir åpent møte om planen i midten av juni. 

Statens vegevesen sin anbefalte trase er A2, B og C5.

Plandokumentene ligger under "Eksterne linker" nedenfor.

Publisert 19.05.2017

Utvalg for plan og teknisk fastsatte i møte 10.05.2017 planprogram for reguleringsplan for Vålejordet nordre del. Planens formål er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse, samt avklare den trafikale situasjonen i området. Det skal etableres trafikksikker forbindelse mot gangbro inn mot sentrum, og avsettes areal for korttidsparkering.

Publisert 24.03.2017

Kommuneplanens arealdel legges nå ut til 3. gangs høring og offentlig ettersyn.  Planforslaget omfatter hele kommunen (unntatt Kvitfjell) og inneholder bl.a forslag til nye bestemmelser og retningslinjer, områder for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, næringsbebyggelse og spredt fritidsbebyggelse i LNF-områder.

Publisert 16.12.2016

Kommunestyret har i møte 13.12.2016 godkjent reguleringsplan for H4 Svinslåa F7.4.

Publisert 15.12.2016

Kommunestyret vedtok 13.12.2016 endring av reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H15-H17. 

Publisert 15.12.2016

Endring av reguleringsplan for Skardhaugen/Kyrkjegardsfjellet er godkjent av kommunestyret.