Søknad om akvakulturtillatelser for landbasert anlegg for oppdrett av ørret fra Frya Oppdrett AS - offentlig ettersyn

I henhold til Akvakulturloven m/forskrifter legges søknad om akvakulturtillatelser for landbasert anlegg for oppdrett av ørret fra Frya Oppdrett AS - ut til offentlig ettersyn.

I henhold til Akvakulturloven m/forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn i 4 uker:

Frya Oppdrett AS søker om akvakulturtillatelser for ørret (Salmo trutta) på ny lokalitet Frya Næringsparks område i Ringebu kommune. Søknaden gjelder følgende akvakulturtillatelser:

  • Settefisktillatelse: Produksjon av 6 mill settefisk pr. år av arten Ørret med en snittvekt på rundt 90 gram. 
  • Matfisktillatelse: Årlig produksjon av matfisk av ørret inntil  maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 6000 tonn. 
  • Stamfisketillatelse: Hold av stamfisk samt avl på arten ørret med en MTB på 100 tonn for hele stamfiskanlegget.

Kommunen samler alle innspill til søknaden før det sendes over til Innlandet fylkeskommune som tildelingsmyndighet for videre behandling.

Alle innspill/merknader skal derfor sendes per e-post til post@ringebu.kommune.no eller per brev Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu innen 9.11.2022.
Merk med saksnr. 21/4003

Eventuelle spørsmål rettes til Frya Oppdrett AS v/Olav Skjøtskift, olav@driva-aquaculture.com, tlf: 48010853. 

Det vises til vedlagt søknadsskjema med vedlegg for en nærmere beskrivelse av den planlagte etableringen:

Søknad om akvakultur i landbasert anlegg - Frya Oppdrett AS (PDF, 3 MB)
Følgebrev til søknad (PDF, 2 MB)
Vedlegg 1 Søknadsskjema for akvakultur i landbasert anlegg (PDF, 2 MB)
Vedlegg 2 Kvittering for innbetalt gebyr (PDF, 342 kB)
Vedlegg 3 Planbestemmelser Frya Næringspark (PDF, 361 kB)
Vedlegg 4a- Intensjonsavtale om levering av råvann til Frya Oppdrett AS (PDF, 2 MB)
Vedlegg 4b Godkjenning av intensjonsavtale for levering av råvann til Frya Oppdrett AS (PDF, 242 kB)
Vedlegg 5 Asplan Viak infiltrasjonspotensial Frya 2021-11-30 (PDF, 33 MB)
Vedlegg 6 Søknad om tillatelse til virksomhet- Frya Oppdrett AS (PDF, 19 MB)
Vedlegg 7 FOAS Beredskapsplaner, fiskehelse og overvåking (PDF, 1008 kB)
Vedlegg 8 FOAS Hydraulisk Kapasitet og Produksjonsplan (PDF, 5 MB)
Vedlegg 9 FOAS Stamfisk Aktivitetsbeskrivelse (PDF, 16 MB)
Vedlegg 10 Bekreftelse fra Nofima på hold av stamfisk og samarbeid med utvikling av avlskjerne for fjellørret (PDF, 40 kB)
Vedlegg 11 Signert intensjonsavtale Nofima- Driva Aquaculture (PDF, 3 MB)
Vedlegg 12 Prosjektavtale- Ørret- Avlsfaglige- tjenester (PDF, 448 kB)
Vedlegg 13 Intensjonsavtale om fiskehelsetjenester Åkerblå (PDF, 616 kB)
Vedlegg 14 Intensjonsavtale Krokkasser AS- Frya Oppdrett AS om transport av dødfisk ved massedød (PDF, 548 kB)
Vedlegg 15 Intensjonsavtale mellom Mjøsanlegget -Frya Oppdrett om mottak av dødfisk ved massedød (PDF, 188 kB)
Vedlegg 16 Plankart Frya Næringspark (PDF, 682 kB)
Vedlegg 17 Ledningsplan uttak Risøya (PDF, 8 MB)
Vedlegg 18 FOAS Layout (PDF, 1000 kB)
Vedlegg 19 FOAS Stamfiskanlegg (PDF, 208 kB)
Vedlegg 20 FOAS Biosikkerhetsplan (PDF, 2 MB)

Søknaden kan også ses i resepsjonen på Ringebu rådhus.

I enkelte av dokumentene er det vist til søknad om stamfisktillatelse. Søknad om stamfisketillatelse skal behandles av Fiskeridirektoratet og er derfor ikke en del av denne høringen. 

Publisert 01.12.2021

 Detaljregulering for Slåbakkene F5.8, planID: 0520201909, ble vedtatt av kommunestyret i møte 23.11.2021, sak 086/21. Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for en fortetting av området med 12 nye tomter for fritidsbebyggelse, samt tilhørende infrastruktur. 

Publisert 30.11.2021

 Detaljregulering for Kvitfjelltoppen H7 a og c, planID 3439201905, ble vedtatt av kommunestyret i møte 23.11.2021, sak 089/21. Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av frittliggende fritidsboliger med tilhørende infrastruktur, samt grøntareal og skiløyper.

Publisert 03.06.2021

Kommunestyret har behandlet forslag til planprogram for reguleringsplan for Kleivberga Nord, planID 0520202002, i møte 18.05.2021. Planprogrammet er nå fastsatt.

  

Publisert 10.05.2021

Forslag til reguleringsplan for Randkleivgata 6 er behandlet og vedtatt av kommunestyret i møte 27.04.2021.

Publisert 10.05.2021

Forslag til reguleringsplan for Våla vest er behandlet og vedtatt av kommunestyret i møte 27.04.2021, KOM-sak 024/21, med følgende vedtak:

KOM-behandling: Enstemmig vedtatt som innstilling fra utvalg for plan og teknisk.

 

Publisert 07.05.2021

Vil du vite mer om hva som skjer i Brugata 16 i Ringebu sentrum? Og mulighetene i den fremtidige Elveparken langs Våla?

 

Publisert 16.04.2021

 Ringebu kommunestyre vedtok 16.02.2021, KOM-012/21, kommunedelplan for vann og avløp 2021-2032.

Publisert 08.04.2021

Vil du være med på å påvirke videre utvikling av Ringebu sentrum? Ringebu kommune har satt i gang reguleringsplanplanarbeid for ny reguleringsplan for Vålebru, og varsler med dette oppstart av planarbeidet. Alle som ønsker å bidra til å forme fremtidens Ringebu sentrum kan sende inn merknader og innspill til Ringebu kommune. Merknadsfrist er 9. april 2021

Publisert 26.03.2021

Reguleringsplan for Brugata 16 legges ut på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for nye boliger i sentrum av Vålebru. I tillegg er det lagt til rette for tursti langs Våla og en offentlig park, Elveparken, nord i planområdet. Vi ønsker tilbakemelding og merknader fra deg. Merknadsfrist er 14. mai.

 

Publisert 18.03.2021

Reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H7a og c legges ut på høring og offentlig ettersyn, med merknadsfrist 14. mai. Planforslaget legger til rette for 25 frittliggende fritidsboliger med tilhørende infrastruktur og friluftsformål.