Oppstart av planarbeid, høring av planforslag og vedtak av plan

Høring av planforslag til detaljregulering for Høgåsen nedre, planID 202003

Planen legger til rette for utvikling av frittliggende fritidsboliger i området betegnet som F5.2a i kommuneplanens arealdel. Samtidig innlemmer planarbeidet gjeldende bebyggelsesplan for Trabelia øst felt A og B, bebyggelsesplan for Trabelia øst felt C og E, bebyggelsesplan for Trabelia øst felt D og reguleringsplan for Trabelia øst med den hensikt å oppdatere planene i samsvar med dagens lovverk og standard.

Åpent møte 14.01.2022, kl. 14-16

Planmaterialet er tilgjengelig

 • på nettsiden (digitalt plankart)
 • i rådhuset
 • som PDF via e-post ved forespørsel til saksbehandler

Merknader til planforslaget sendes

 • på e-post til post@ringebu.kommune.no, eller
 • som brev til Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu

Høringsfristen er 21.01.2022.

Saksbehandleren er Kenny Tran, kenny.tran@ringebu.kommune.no.

Vedtak av detaljregulering for Slåbakkene F5.8, planID 0520201909

Planen ble vedtatt av kommunestyret i møte 23.11.2021, KOM-sak 86/21.

Planmaterialet er tilgjengelig

 • via kartportalen
 • i rådhuset
 • som PDF via e-post ved forespørsel

Klage på planvedtaket, anmodning om utsetting, krav om erstatning eller innløsning

 • Vedtak av plan er et enkeltvedtak som kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. Klagen må være fremsatt innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.
 • Det er adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtaket inntil klagefristen er ute eller inntil klagen er avgjort, jf. fvl. § 42.
 • Krav om erstatning og krav om innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klagefristen er 24.12.2021, og rettes kommunen.

Vedtak av detaljregulering for Kvitfjelltoppen H7 a og c, planID 3439201905

Planen ble vedtatt av kommunestyret i møte 23.11.2021, KOM-sak 89/21.

Planmaterialet er tilgjengelig

 • via kartportalen
 • i rådhuset
 • som PDF via e-post ved forespørsel

Klage på planvedtaket, anmodning om utsetting, krav om erstatning eller innløsning

 • Vedtak av plan er et enkeltvedtak som kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. Klagen må være fremsatt innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.
 • Det er adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtaket inntil klagefristen er ute eller inntil klagen er avgjort, jf. fvl. § 42.
 • Krav om erstatning og krav om innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klagefristen er 24.12.2021, og rettes kommunen.

Tidligere varsler, høringer og kunngjøringer

 • Vedtak av detaljregulering for Trabelia Nedre, planID 0520201907, av kommunestyret i møte 26.10.2021, KOM-sak 81/21.
 • Høring av planforslag til detaljregulering for Slåbakkene F5.8, planID 0520201909, med høringsfrist 24.08.2021.
 • Vedtak av detaljregulering for Trabelia F5.11, planID 0520201906, av kommunestyret i møte 29.06.2021, KOM-sak 57/21.
 • Vedtak av detaljregulering for Randkleivgata 6, planID 0520201903, av kommunestyret i møte 27.04.2021, KOM-sak 23/21.
Publisert 26.03.2021

Reguleringsplan for Brugata 16 legges ut på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for nye boliger i sentrum av Vålebru. I tillegg er det lagt til rette for tursti langs Våla og en offentlig park, Elveparken, nord i planområdet. Vi ønsker tilbakemelding og merknader fra deg. Merknadsfrist er 14. mai.

 

Publisert 18.03.2021

Reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H7a og c legges ut på høring og offentlig ettersyn, med merknadsfrist 14. mai. Planforslaget legger til rette for 25 frittliggende fritidsboliger med tilhørende infrastruktur og friluftsformål. 

 

Publisert 24.02.2021

Kommunestyret har behandlet forslag til planprogram for reguleringsplan for Kleivberga, planID 0520201910, i møte 16.02.2021. Planprogrammet er nå fastsatt.

 Bildet viser omtrentlig planavgrensning for utvidelsen av grusuttaket i Kleivberga R1.3 og 4. 

Publisert 09.02.2021

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Trabelia F5.11, planID 0520201906, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i utvalg for plan og teknisk 03.02.2021, UPT-004/21. 

Publisert 09.02.2021

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Trabelia Nedre, planID 0520201907, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i utvalg for plan og teknisk 03.02.2021, UPT-sak 005/21.

Publisert 10.12.2020

Utvalg for plan og teknisk har behandlet planforslaget i møte 02.12.2020, UPT-sak 112/20, og vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Fennatjønnet hyttegrend, planID 0520201503, til høring og offentlig ettersyn. 
 

Publisert 02.12.2020

Areal+ AS varsler på vegne av Tinde Utvikling AS oppstart av reguleringsplanarbeid for Høgåsen Nedre.  

Publisert 16.10.2020

Forslag til reguleringsplan for Losnabakkan 50 er behandlet og vedtatt av kommunestyret i møte 08.10.2020, K-sak 079/20, med følgende vedtak:

 KOM - behandling: Enstemmig vedtatt som innstilling fra utvalg for plan og teknisk.

KOM-079/20 Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Losnabakkan 50, planID 0520201902, slik det går frem av vedlagt forslag til plankart og reguleringsbestemmelser.
 2. Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.
Publisert 06.10.2020

I henhold til pbl. § 11-14 vedtok Utvalg for Plan og teknisk den 30.09.2020, sak UPT-097/20, å legge kommunedelplan for vann og avløp 2021 - 2032 for Ringebu kommune ut til høring og offentlig ettersyn.

Publisert 06.07.2020

Utvalg for plan og teknisk har behandlet planforslaget i møte 01.07.2020, UPT-sak 066/20, og vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Losnabakkan 50, planID 0520201902, til høring og offentlig ettersyn.