Viktig melding!

Planstrategi 2024-2027 for Ringebu kommune er vedtatt

Kommunestyret i Ringebu kommune vedtok Kommunal planstrategi 2024-2027 i møte den 11.06.2024, KOM-sak 046/24: 

KOM-behandling:
Enstemmig vedtatt som innstilling fra utvalg for plan og teknisk.

KOM- 046/24 Vedtak: 
Kommunal planstrategi 2024-2027 vedtas.

Planstrategien er offentlig tilgjengelig på Framsikt.no. Saksdokumenter og -protokoll kan leses via denne linken: Planstrategi 2024-2027 - vedtak

I henhold til Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) skal det utarbeides og vedtas en kommunal planstrategi minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering. Arbeidet med å utarbeide en kommunal planstrategi for 2024-2027 startet dermed opp i 2023. Hensikten er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp, eller videreføre innenfor neste 4-års periode, for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.


En ser at samfunnet og kommunens oppgaver og ansvar stadig er i endring. Det er derfor behov for oppdaterte planer for å møte dagens og fremtidens behov. Rullering av både kommuneplanens samfunns- og arealdel er startet opp ved inngangen til planstrategiens periode. Vedtak av disse vil trolig skje i løpet av perioden 2024-2027. Planstrategien vil for kommende planperiode derfor prioritere andre planer som bør revideres eller etableres, samtidig som rulleringen av kommuneplanens areal- og samfunnsdel pågår i første halvdel av perioden.