Viktig melding

Detaljregulering for Ole Steigs Gate 10 er vedtatt

Kommunestyret vedtok i møte 18.04.2023 sak 013/23, reguleringsplan for Ole Steigs Gate 10, planID: 202202. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

KOM-behandling:
Enstemmig vedtatt som Fossmos forslag til vedtak.

KOM- 013/23 Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 å vedtas; Detaljregulering for Ole Steigs Gate 10. Gbnr. 48, m.fl., planID 202202, som det fremgår i vedlagte plandokumenter med følgende endring.

Endring i bestemmelser om Bustad/Forretning/Kontor (B/F/K_1-2):
3.1.2 c) Maksimal utnytting i B/F/K_1 er satt til 80%-BYA

Endring i kart,
Hensynssone fjernes fra begge eiendommene, Gbnr 48/44 og 48/45, og gjelder kun for eksisterende bebyggelse mot gate i tråd med eksisterende regulering.

Utnyttelsesgraden videreføres fra eksisterende regulering med 80%-BYA

Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.

Den delen av Reguleringsplan for Vålebru, planID 20030004, vedtatt 15.05.2003, som blir berørt av ny Detaljregulering for Ole Steigs Gate 10. Gbnr. 48/187, m.fl. planID 202202, oppheves.


Plandokumenter og saksprotokoll kan leses via denne linken:

arealplaner.no | 202202 > Plandokumenter


Detaljreguleringen kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. Klagen må være fremsatt innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, jf. forvaltningsloven § 28 og 29. Det er også adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. fvl. § 42.

Klage på enkeltvedtak, anmodning om utsetting, krav om erstatning eller innløsning rettes Ringebu kommune.Krav om erstatning og krav om innløsning etter r plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.