Viktig melding!

Meddommere, forliksråd og møtefullmektiger - Offentlig ettersyn

Formannskapets innstilling til meddommere i Vestre Innlandet tingrett, Eidsivating lagmannsrett, Vestre Innlandet jordskifterett, medlemmer forliksrådet og møtefullmektiger forliksrådet for perioden 01.01.2025 – 31.12.2028 legges ut til offentlig ettersyn jf. Domstolloven § 68.
Endelig behandling i kommunestyret etter offentlig ettersyn.

Formannskapets innstilling (PDF, 524 kB)

Eventuelle innvendinger bes sendt skriftlig til Ringebu kommune, Hanstadgt. 4, 2630 Ringebu eller til post@ringebu.kommune.no  innen 17.06.2024.