Krav til tegninger

Hva du må ha med av tegninger og på dem, varierer etter hvilket byggeprosjekt og hvilken reguleringsplan som gjelder. Det viktigste er at kommunen får tegninger som gjør at den kan forstå hva det er søkt om.

Tegningene skal være/ha:

 • Fagmessig utført (rette streker, bruk av farger eller skravur og nødvendige informasjon).
 • Riktig målestokk (1:500 for situasjonskart og -plan, og 1:100 eller 1:50 for plan-, snitt- og fasadetegninger).
 • Helst i papirformat A3, eller A4.
 • Målsatt med relevante mål/avstander (centimeter eller meter for lengder, og kvadratmeter for areal).
 • Tittelfelt med type tegning, tegningsnummer, målestokk, dato, adresse og ansvarlig firma.
 • Leverer du digitalt, skal hver tegning legges i egen fil. Navnet på filen og tegningen må være det samme (for eksempel "Fasade nord" eller "Situasjonsplan").
 • Situasjonskart er et kartutsnitt hvor offentlige rammebetingelser for plan- og byggesaksbehandlingen er tegnet inn (for eksempel eiendomsgrenser, bygningslinjer, veilinjer, høydekurver, nordpil og målestokk). Situasjonskartet bestilles på e-Torg.
 • Situasjonsplan er et situasjonskart hvor du har tegnet inn byggeprosjektet med avstander/mål. Planen skal vise avstand til nærmeste bygning på egen eiendom, nærmeste nabobygning, nabogrenser, midten av gang-, sykkel- eller bilvei, vann- og avløpsledning, høyspentledning og annet som kan begrense hvor du kan bygge.
 • Plantegning viser alle etasjer/plan (også kjeller og loft) med romfunksjoner med areal (bebygd areal, bruksareal og bruttoareal). Tegningen skal også vise nødvendige yttermål og andre mål, vegger med riktig tykkelse, eventuelle separate boenheter, og eventuelle inn- og utvendige endringer med mål og areal.
 • Snittegning viser snittet av bygningen både på langs og på tvers. Tegningen skal også vise romhøyden, kotehøyde overkant gulv første etasje, takvinkel med angitt grad, yttervegger, eksisterende terreng og eventuelt nytt terreng, og beregnet gjennomsnittlig terrengnivå.
 • Fasadetegning viser alle sider av bygningen og terrenget rundt bygningen. Tegningen skal også vise himmelretning, eksisterende terreng og eventuelle endringer i terreng med kotehøyder, mål for mønehøyde og gesimshøyde, avstand til grenser, og eventuelle endringer i bygningen (tilbygg/påbygg).
 • Andre tegninger som profiltegning, fasadeoppriss, utomhusplan, illustrasjon, tegninger for atkomst og så videre kan være aktuelle.

Eksempler på situasjonskart, situasjonsplan og målsatte tegninger for eksisterende bygning og bygning med endringer:

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde