Slik søker du på egen hånd

Når du skal sende inn en byggesøknad, er det viktig at vi får inn all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden.

Kan jeg søke selv?

Det er noen byggeprosjekter hvor du som tiltakshaver (eier av tiltaket) selv kan stå for byggesøknaden og byggingen. Vi har en oversikt over de vanligste byggeprosjektene med informasjon om blant annet søknadsplikt og om tiltakshaveren selv kan stå som søker.

Sjekk hvilke regler som gjelder for din eiendom

Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget på eiendommen din til. Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din.

I kartportalen kan du søke opp din eiendom, og slå på de nødvendige kartlagene som reguleringsplaner og kommuneplanen.

Behov for generell veiledning eller forhåndskonferanse?

Du kan kontakte oss for en generell veiledning. Send en e-post til post@ringebu.kommune.no med en beskrivelse av byggeprosjektet (gjerne med tegninger), eller ring oss innenfor telefontiden. En generell veiledning går ikke konkret og detaljert inn i byggeprosjektet, men er ment for å veilede deg om byggesaksbehandlingen og søknadsprosessen. Tjenesten er gratis.

Trenger du en mer rettet og grundig hjelp og veiledning om byggeprosjektet, kan du be en forhåndskonferanse. Dette er et avtalt veiledningsmøte med en byggesaksbehandler for å avklare prosjektets forutsetninger og rammene for videre saksbehandling. Forhåndskonferansen passer best for byggeprosjekter som har kommet langt i planleggingen. Tjenesten er gebyrbelagt.

I forhåndskonferansen vil vi gi nødvendig informasjon om rammeforutsetninger, og krav knyttet til reguleringsplanen, infrastruktur, aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer, dokumentasjonskrav, krav til plassering av tiltaket, behov for koordinering med aktuelle myndigheter, kommunens praksis, saksbehandlingsrutiner, mulighet for delt søknadsbehandling, uavhengig kontroll, tilsyn, ansvarsregler, krav til ansvarlig foretak og annet av betydning. Vi vil også opplyse om den videre saksbehandlingen og antatt saksbehandlingstid.

På forhånd skal du gi oss de opplysninger som er nødvendig for forberedelsen av konferansen. Under konferansen skal du redegjøre for byggeprosjektets innhold, omfang, plassering, fremdrift, aktuelle ansvarlige utøvere og forutsetninger for tiltaket.

Hva skal byggesøknaden inneholde?

En byggesøknad skal minimum inneholde følgende dokumenter:

  • En beskrivelse/et følgebrev som gjør det enkelt for oss å sette seg inn i hva du søker om.
  • Riktig og utfylt søknadsskjema.
  • Et situasjonskart som viser hvordan det ser ut i dag, en situasjonsplan hvor du har tegnet inn hva du skal bygge, og målsatte plan-, snitt- og fasadetegninger.
  • Kopi av nabovarselet, kvitteringene for nabovarsel, eventuelle merknader og kommentarer/vurderinger til merknadene.
  • Eventuell søknad om dispensasjon.
  • Eventuelle andre dokumentasjoner som følger av byggesaksforskriften (SAK10) eller byggteknisk forskrift (TEK17).
  • Eventuelle andre dokumentasjoner påkrevd i reguleringsplanen.
Du må varsle naboene

Før du kan sende inn byggesøknaden til oss, må du varsle naboer og gjenboere. En nabo er en du deler grense med, og en gjenboer er en du hadde delt grense med om det ikke hadde vært for eksempel en vei, innkjørsel, bekk, friområde eller park mellom eiendommene.

Naboene og gjenboerne skal blant annet får se, eller få, tegninger og situasjonsplan som viser hva du har tenkt til å bygge eller endre. De skal ha minst 14 dager til å uttale seg fra de mottar nabovarselet. Eventuelle merknader skal sendes til deg eller til det firmaet du benytter, slik at dere kan kommentere eller vurdere dem før alt sendes samlet til oss.

Hvis du ikke nabovarsler, hvis nabovarselet er over ett år gammel, eller hvis noen naboer/gjenboere ikke blir varslet, vil byggesøknaden bli ansett som mangelfull. Følger du vår veileder for nabovarsel, så slipper du formelle feil.

Hvor sender jeg søknaden?

Har du all dokumentasjon på plass, og merknadsfristen for nabovarslingen er over? Da kan du sende søknaden inn til oss på flere måter:

Saksbehandlingstid, og saksgangen hos oss

Saksbehandlingstiden er 3 uker. Dette forutsetter at byggeprosjektet er i samsvar med planer og bestemmelser, det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og det ikke er nødvendig med ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra andre myndigheter. Fristen gjelder fra mottaksdatoen for fullstendig søknad.

  • Trenger byggeprosjektet tillatelse, samtykke eller det er behov for uttalelse fra andre myndigheter, er saksbehandlingstiden 12 uker pluss 4 uker høringsfrist for andre myndigheter.
  • Er byggesøknaden ikke fullstendig (for eksempel mangel på nabovarsling, mangel på dokumentasjon eller mangel på tegninger) løper ikke saksbehandlingstiden før mangelen er rettet opp i.

Krever byggeprosjektet dispensasjon er behandlingstiden 12 uker pluss eventuelle 4 uker dersom dispensasjonssøknaden må på høring hos andre myndigheter. Fristen gjelder fra mottaksdatoen for fullstendig søknad.

Saksbehandlingsgebyr

Saksbehandlingsgebyr og gebyr for forhåndskonferanse er fastsatt av kommunestyret årlig. Gebyret faktureres når det fattes vedtak i saken, uavhengig av utfall.

Vær oppmerksom på at du må betale 10 % av hele gebyret hvis du trekker tilbake en fullstendig søknad før det er fattet et vedtak.

Fått avslag på byggesøknaden?

Har du fått avslag på byggesøknaden, bør du sette deg inn i begrunnelsen til avslaget. Du kan enten velge å endre prosjektet og sende ny søknad (husk ny nabovarsling), eller klage på vedtaket innen 3 uker fra mottatt melding om vedtak.

Varighet av en gitt tillatelse

Byggetillatelsen gjelder i tre år fra vedtaksdatoen. Du må starte byggearbeidet innen den tid, ellers vil byggetillatelsen gå ut og du må søke på nytt. Det er ikke mulig å søke om utsettelse på en byggetillatelse.

Har du startet byggearbeidet, kan arbeidet ikke stå i bero i mer enn to år uten at du må søke på nytt.

Selve byggearbeidet

Velg seriøse håndverkere. Gjennom prosjektet Tettpå samarbeidet Ringebu kommune med blant annet Skatteetaten for å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen. Tettpå fungerer som kommunikasjonskanal og los for forbrukere i bygge- og oppussingsmodus.

Oppdager du nye eller ukjente forhold på eiendommen under byggearbeidet, må du stoppe byggearbeidet umiddelbart til situasjonen er avklart. Dette kan for eksempel være kulturminner eller arkeologiske funn. Varsle gjerne kommunen for veiledning.

Blir prosjektet annerledes enn det du søkte om? Da må du stoppe byggearbeidet umiddelbart, og ta kontakt med kommunen for å avklare situasjonen. Som oftest lar dette seg løse enkelt med en ny byggesøknad. Kommunen fører for øvrig kontroll og tilsyn, og ved ulovligheter risikerer du pålegg om retting/riving, tvangsmulkt, overtredelsesgebyr, og straff med bøter eller fengsel.

Ferdig bygd? Søk om ferdigattest

Når det du bygger er helt ferdig, må du søke om en ferdigattest. Dette er en bekreftelse fra deg om at du har bygget i henhold til den godkjente byggesøknaden og i tråd med regelverket. Saksbehandlingsgebyret for ferdigattest er inkludert i saksbehandlingsgebyret for byggesøknaden.

Ble det du bygde annerledes enn det du søkte om? Da må du ta kontakt med kommunen for å avklare situasjonen. Som oftest lar dette seg løse enkelt med en ny byggesøknad. Kommunen fører for øvrig kontroll og tilsyn, og ved ulovligheter risikerer du pålegg om retting/riving, tvangsmulkt, overtredelsesgebyr, og straff med bøter eller fengsel.