Viktig melding!

Må du sende byggesøknad?

Flere byggeprosjekter er unntatt søknadsplikt, men det du bygger må være i samsvar med reguleringsplaner eller kommune(del)planer. Det kan for eksempel finnes bestemmelser om plassering, utforming og størrelse på din eiendom. Kontakt oss om du er usikker på om du må søke eller usikker på hvilke planer som gjelder for din eiendom.

Direktoratet for byggkvalitet har flere veivisere som gir svar på om du kan bygge uten å nabovarsle og sende byggesøknad til kommunen.

Melding om frittliggende bygning eller tilbygg

Har du satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikten, må du melde fra til kommunen senest 4 uker etter at bygningen er ferdigstilt. Vi trenger opplysningene for å oppdatere kart- og matrikkeldata.