Helsestasjonen 0-5 år

Helsestasjonstilbudet 0-5 år omfatter helsefremmende og sykdomsforebyggende tjenester til foreldre og barn fra barna er nyfødte til de begynner på skolen.

Helsestasjonen ligger på Ringebu Helsesenter på Fåvang.

Målgruppe:

Foreldre/foresatte og barn

På helsestasjonen får du tilbud om:

 • helseundersøkelse og helseopplysning 
 • vaksiner til barnet etter anbefalt program fra Folkehelseinstituttet
 • rådgivning og veiledning i forhold til fysisk, psykisk og sosial funksjon hos barn og foreldre

Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsestasjonen samarbeider med barnehage, skole, PPT og andre helsetjenester ved behov. 

Når barnet er født, sendes fødselsmelding til helsestasjonen fra sykehuset. Helsestasjonen tar da kontakt for å avtale tid for hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du får innkalling til regelmessige konsultasjoner.

 

Oversikt over faste konsultasjoner 0-5 år:

 • Hjemmebesøk etter fødsel
 • 4 uker: helsesykepleier og fysioterapeut
 • 6 uker: helsesykepleier og lege - vaksiner
 • 3 måneder: helsesykepleier - vaksiner
 • 4 måneder: helsesykepleier og fysioterapeut
 • 5 måneder: helsesykepleier - vaksiner
 • 6 måneder: helsesykepleier og lege
 • 7/8 måneder: helsesykepleier
 • 10 måneder: helsesykepleier
 • 12 måneder: helsesykepleier og lege - vaksiner
 • 15 måneder: helsesykepleier - vaksiner
 • 2 år: helsesykepleier og lege
 • 4 år: helsesykepleier

 

Barselgrupper

Helsestasjonen har tilbud om barselgrupper. Det er et opplysnings- og veiledningstilbud til foreldre. Dere samles på helsestasjonen sammen med helsesykepleier, der ulike temaer tas opp. Det er tilbud om gruppe når barnet er 4 måneder, 7/8 måneder, 10 måneder og 18 måneder. 

Aktuelle temaer er:

 • Trygghetssirkelen (COS-P) forelderveiledningsprogram
 • motorisk utvikling
 • ulykkesforebygging og førstehjelp
 • oppstart i barnehage
 • amming og kosthold
 • og ellers etter foreldres ønsker og behov

 

Rett til innsyn og overføring av journal ved flytting: 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, har etter loven, plikt til å føre journal med helseopplysninger om sine brukere. I journalen skal helsepersonellet nedtegne de opplysninger som de ut fra en faglig vurdering finner nødvendig og hensiktsmessig å dokumentere. Journalen skal bidra til at barnet får faglig forsvarlig oppfølging. 

Foresatte, og barnet/eleven, har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet/eleven. De har rett til kopi av opplysningene. Ved kopi av journal betales et vederlag fastsatt av departementet. 

Når et barn/elev flytter, er hovedregelen at journalen skal overføres til helsestasjonen/skolehelsetjenesten barnet/eleven blir hørende til etter flytting. Er det spørsmål i forbindelse emd flytting, så ta det opp med helsestasjonen/skolehelsetjenesten før flytting.

 

Klage:

Dersom du mener du eller barnet ditt ikke får forsvarlig helsehjelp eller på noen måte er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Klagen sendes til Helsesenteret v/ Marit K. Listad, Trimvegen 1, 2634 Fåvang

 

Annen informasjon:

 • Åpningstiden er mandag til fredag kl 08.00 - 15.30.
 • Alle tilbud på helsestasjonen er gratis.
 • De som ikke ønsker å delta på barselgruppe får individuell oppfølging
 • Vi som jobber på helsestasjonen har taushetsplikt
 • Det er anledning til å kontakte oss utenom de vanlige konsultasjonene.
 • Ved sykdom og tilstand som krever legetilsyn, må dere ta kontakt med fastlege

 

Regel- og lovverk

 • Pasient- og brukerrettighetsloven
 • Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom
 • Helsepersonelloven
 • Helse- og omsorgstjenesteloven