Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud til skoleelever opp til 20 år. Alle barn og unge i kommunen har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet, og arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade.

Vi kan gi råd og veiledning og utfører helseundersøkelser og vaksinasjon. Ved behov kan vi henvise videre til fastlege, tannlege, øyelege, og i samarbeid med lege kan vi henvise til spesialisthelsetjenesten.

Skolehelsetjenesten har også som oppgave å bidra til å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene. 

Helsesykepleier har kontortid ved hver enkelt skole og kan kontaktes direkte. For informasjon om kontortider, ta kontakt med med helsestasjonen eller den enkelte skole.

Oppgaver i de ulike klassetrinnene i skolehelsetjenesten:

  • 1. trinn: Helseundersøkelse, med lege og helsesykepleier, i forbindelse med skolestart
  • 2. trinn: Vaksinering mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
  • 3. trinn: Trivselssamtale/individuell helseundersøkelse med høydemåling, vekt, syn og evt hørsel
  • 6. trinn: Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine)
  • 7. trinn:  Vaksine mot livmorhalskreft (HPV). Fra 2018 et tilbud til både gutter og jenter.
  • 5.-7. trinn: I løpet av 5.-7. trinn tilbyr vi opplysning/undervisning/samtaler om pubertetsutvikling, kosthold og hygiene, i grupper eller klasse
  • 8. trinn: Trivselssamtale/individuell helseundersøkelse med høydemåling og vekt, og samtale rundt overgang til ungdomsskole
  • 10. trinn: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio

Utenom det faste programmet er det individuell oppfølging etter behov på alle klassetrinn.

Når det gjelder vaksinering, sendes det ut informasjon med elevene i forkant, der det er en samtykkedel. Den fyller foresatte ut og returnerer til skolen før vaksineringen. 

Elever og foresatte kan ta kontakt oss ved spørsmål om elevens helse og trivsel. Ved sykdom og tilstand som krever legetilsyn, må det tas kontakt med fastlege.

Rett til innsyn i journal og om overføring av journal ved flytting:

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har etter loven plikt til å føre journal med helseopplysninger om sine brukere. I journalen skal helsepersonellet nedtegne de opplysninger som de ut fra en faglig vurdering finner nødvendig og hensiktsmessig å dokumentere. Journalen skal bidra til at barnet får en faglig forsvarlig oppfølging. Så lenge det er naturlig, er det de foresatte som ivaretar barnets rettigheter som bruker av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

De foresatte, eller eleven, har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet/eleven. De har også rett til kopi av disse opplysningene. Ved kopi av journalnotater betales et vederlag fastsatt av sosial- og helsedepartementet.

Når et barn/elev flytter, er hovedregelen at journalen skal overføres til den nye helsestasjonen eller skolehelsetjenesten. Dette skal sikre en faglig forsvarlig oppfølging. De som har spørsmål i forbindelse med oversendelse av journal, kan ta dette opp med helsestasjonen eller skolehelsetjenesten før flytting.

Pris:

Tjenesten er gratis

Regelverk:

Klage:

Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage. Forklar hva du ikke er fornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Send klagen til Helsesenteret v/avdelingsleder Marit K. Listad, Trimvegen 1, 2634 Fåvang

Ansatte Skolehelsetjenesten
Skole Navn telefon
Ringebu Skole Mari H. Borgedal 40433208
Venabygd Montesorriskole Mari H. Borgedal 40433208
Fåvang skole Stine Moheim 46280032
Ringebu Ungdomskole Edel H.Bakken 47469673