Kommuneplanens arealdel

Kommunestyret vedtok i møte 11.06.2024, KOM-sak 045/24 å sende forslag til planprogram for kommuneplanens areal- og samfunnsdel og kommunedelplan for Kvitfjell på høring og offentlig ettersyn, samt varsle oppstart av planarbeidet. Saksdokumenter og -protokoll kan leses her

Forslag til planprogram (PDF, 2 MB)

Innspill til innhold i planprogrammet og forslag til tema for kommuneplanarbeidet sendes til Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu eller til post@ringebu.kommune.no innen 15.11.2024. Innspillene merkes med sak 23/5190.

I gjeldende planstrategi for 2021-2024 ble det fastsatt at kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel skal revideres. Gjeldende samfunnsdel er fra 2014, mens arealdelen er fra 2018. Det ble også avklart i planstrategien at kommunedelplan for Kvitfjell skulle revideres i 2023.

Det er et stort behov for revidering av kommuneplanens areal- og samfunnsdel. Spesielt gjelder dette for kommuneplanens arealdel, derfor revideres denne planen helt, men samfunnsdelen bare delvis. Det har skjedd en utvikling innenfor flere områder siden gjeldende plan ble vedtatt og kommunen ser derfor behov for å gjennomføre en revidering av gjeldende kommuneplanens arealdel. En omfattende prosess knyttet til revidering av kommuneplanens areal- og samfunnsdel, vil være en viktig investering for å realisere muligheter for videre utvikling de kommende årene. 

Gjennom kommuneplanprosessen bør det rettes fokus på ivaretakelse av viktig natur, naturtyper og friluftsområder, tilrettelegging for eksisterende og nye boligområder, samt nye næringsareal. Det må også til en opprydding i fritidsboligområder, særlig innenfor LNF-områder. Tettstedsutvikling vil også være et viktig tema. Ved revidering av kommuneplanens arealdel, er det lagt opp til å oppheve flere gjeldende eldre reguleringsplaner og å gjennomgå kommunedelplaner for planvask.

Kommuneplanens arealdel 2018-2030:
Gjeldende Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 19.06.2018, KOM-059/18. Deler av kommuneplanens arealdel 2018-2030 ble vedtatt uten rettsvirkning, grunnet innsigelser mht villrein. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok den 18.06.2019 å godkjenne nye byggeområder for fritidsbebyggelse i Trabelia på Venabygdsfjellet. Innenfor områdene F5.1, F5.2a, F5.8 og F5.11 ble det tillatt 65 nye fritidsboliger.  Arealdelen erstattet til sammen seks tidligere kommunedelplaner: 

  • Kommunedelplan for Venabygdsfjellet (2007-2014)
  • Kommunedelplan for Fåvang østfjell (2004-2015)
  • Kommunedelplan for Vålebru (15.12.1988)
  • Kommunedelplan for Fåvang (27.06.1991)
  • Kommunedelplan for Bånsetra-Veslesetra (31.08.1995)
  • Kommunedelplan for del av Sør-Vekkom (28.11.1996)
  • Kommunedelplan for sand, grus og pukk (26.11.1992)

 

Gjeldende arealdel kan finnes i kommunens kartløsning her

Planbeskrivelse  (PDF, 7 MB)

Planbestemmelser (PDF, 665 kB)

Kortversjon-planbestemmelser og plankart for fritidsbebyggelsen  (PDF, 407 kB)

Plankart (PDF, 20 MB)

Plankart-delutsnitt Venabygdsfjellet  (PDF, 13 MB)

Plankart-delutsnitt Ringebu-Frya  (PDF, 10 MB)

Plankart-delutsnitt Fåvang  (PDF, 8 MB)

Plankart-delutsnitt Bånsetra-Sør-Fåvang  (PDF, 10 MB)

Plankart-delutsnitt Fåvang Østfjell (PDF, 9 MB)

Planbeskrivelse-vedlegg samlet  (PDF, 7 MB)
k-sak 059/18 (PDF, 678 kB)
Innsigelsesavgjørelse-KMD  (PDF, 4 MB)

KU enkeltområder (PDF, 25 MB)

KU enkeltomr-vedlegg samlet (PDF, 5 MB)

Tilleggsutredning fritid 31012017 (PDF, 5 MB)

Konsekvensutredning-spredt fritidsbebyggelse 31012017 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 1-spredt fritidsbebyggelse (PDF, 4 MB)

Vedlegg 2-spredt fritidsbebyggelse (PDF, 124 kB)

Artikkelliste