Kommuneplanens arealdel - kunngjøring etter plan- og bygningsloven §11-15

Ringebu kommunestyre vedtok 19.06.2018,
KOM-059/18, ny kommuneplanens arealdel 2018-2030. Deler av planen ble vedtatt uten rettsvirkning, grunnet innsigelser mht villrein.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har 18.06.2019 gjort vedtak i denne innsigelsessaken:

KMD har godkjent nye byggeområder for fritidsbebyggelse i Trabelia på Venabygdsfjellet. Innenfor områdene F5.1, F5.2a, F5.8 og F5.11 kan det tillates 65 nye fritidsboliger.

Nye byggeområder for fritidsbebyggelse på Skotten og Måsåplassen ble ikke godkjent.

Det har tatt noe tid å kunngjøringe ny kommuneplanens arealdel etter KMD sin innsigelsesavgjørelse. Dette skyldes nødvendige avklaringer utover høsten/vinteren 2019 mht til spredt fritidsbebyggelse i LNF-områdene.

Med ny kommuneplanens arealdel erstattes kommunedelplan for Venabygdsfjellet (2007-2014) og kommunedelplan for Fåvang østfjell (2004-2015). Arealdelen erstatter til sammen seks tidligere kommunedelplaner. Fire av disse ble omfattet av kommunestyrevedtak  KOM-059/18:
• Kommunedelplan for Vålebru (15.12.1988)
• Kommunedelplan for Fåvang (27.06.1991)
• Kommunedelplan for Bånsetra-Veslesetra (31.08.1995)
• Kommunedelplan for del av Sør-Vekkom (28.11.1996)
• Kommunedelplan for sand, grus og pukk (26.11.1992)
 

Artikkelliste