Kommunal kriseledelse

MÅLSETTING 
Kriseledelsen i Ringebu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.
Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende fagplaner for beredskapen i de forskjellige utøvende tjenesteenheter.

All kriseledelse skal gjennomføres på lavest mulig nivå jfr. Stortingsmelding 37 1996/97. Kriser innenfor egen kommune skal normalt løses/ledes i egen regi.

DEFINISJONER
Krise er definert i samsvar med "Risiko- og sårbarhetsanalyse for Ringebu" som en uønsket hendelse som rammer større grupper av mennesker og som er mer omfattende enn det ordinære hjelpeapparatet takler tilfredsstillende.

I "Veileder for kriseplanlegging i kommunene" utarbeidet av Direktoratet for Sivilt Beredskap defineres en kriseplan som "forberedte handlinger for å møte ulykker og andre påkjenninger som i art eller omfang går utover det som regnes som normalrisiko i fredstid".

Plan for kommunal kriseledelse er en overordnet plan som sammen med fagplaner for beredskap, utarbeidet av kommunens forskjellige tjenesteenheter og organer, utgjør kommunens totale beredskapsplanverk.

HVEM ER KOMMUNAL KRISELEDELSE
Kriseledelse vil være den kommunalt ansatte som oppdager eller får melding om krisen, inntil ansvaret overtas av overordnet eller annen fagansvarlig.

I en større hendelse vil normalt kommunens toppledelse bli innkalt og etter hvert overta ledelsen. Kommunal kriseledelse vil, etter den første akuttfase, være:

 • Kommunedirektør
 • Ordfører
 • Teknisk sjef
 • Kommunalsjefer
 • Kommuneoverlege
 • Beredskapskoordinator
 • Loggfører
 • Informasjonstilrettelegger
 • Politiet
 • Andre fagpersoner (inkl. varaordfører), kommunale eller eksterne, som ansees nødvendige - primært medlemmer i beredskapsrådet.

Kommunedirektøren leder den kommunale kriseledelsen. Ordfører deltar i oppstart av krisestartmøte for deretter å gå inn i pressekontaktfunksjonen.

ANSVARSDELING MOT POLITI/LENSMANN OG STATSFORVALTEREN
Politiet er skadestedsleder. Brannvesen og andre aktører som kommune, frivillige organisasjoner, hjelpekorps m.v. yter bistand på skadestedet. Politiet har generelt ansvar for å lede (ledelse betyr også informasjonsansvar):

 • Redningsaksjoner hvor det er fare for tap av menneskeliv, fare for skade på mennesker eller tap av store verdier.
 • Saker der det er begått straffbare handlinger eller det er mistanke om dette.

Kommunal ledelse må være forsiktig med å kommentere hendelser som vil bli etterforsket for straffbare handlinger, også om forhold som ikke direkte berører etterforskningene. Dersom i tvil kontakt politiet/lensmannen.

Politiet/lensmannen kan i samråd med kommunen overdra deler av ansvaret for krisehåndteringen til den kommunale kriseledelsen.

Kommunen vil normalt ha ansvaret for kriseledelse for hendelser som strekker seg over lenger tid og hvor fare for menneskeliv er lav, eksempelvis flom, frost, skogbrann o.l.

I henhold til vedtak av 12.12.97 (v/Kongelig resolusjon) er statsforvalteren pålagt, ved større regionale kriser, å overføre ansvaret for kriseledelsen fra politimestrene til egen krisestab.

VARSLING AV DEN KOMMUNALE KRISELEDELSEN
Enhver ansatt i Ringebu kommune skal, når han/hun får kjennskap til en krise, gjennomføre nødvendige strakstiltak for å begrense skaden.  Eventuell akutt meddelelse (info) gis til personer i alvorlig fare.
Ved større kriser skal den kommunale kriseledelsen varsles direkte eller via overordnet linjeleder.

NB! Mindre kriser og uhell forutsettes fortsatt løst av det daglige driftsapparat uten innkalling av kommunens toppledelse.

Den kommunale kriseledelse varsles primært direkte i denne rekkefølge:
1.    Kommunedirektør
2.    Teknisk sjef
3.    Kommunalsjefer
4.    Ordfører 
5.    Beredskapskoordinator
6.    Loggfører

Dersom krisen varsles via politiet, skal videre varsling derfra skje etter varslingsmønster beskrevet over.

INNKALLING AV DEN KOMMUNALE KRISELEDELSEN

 • Kommunedirektøren (eventuelt stedfortreder) vurderer krisens omfang.
 • Kommunedirektøren innkaller etter behov kommunens øvrige kriseledelse og nødvendig fagpersonale i og utenfor kommunen.
 • Ordfører, som leder av beredskapsrådet, vurderer når beredskapsrådet skal innkalles.
   

ORGANISERING AV KOMMUNALE KRISELEDELSE

Organisering av kommunal kriseledelse - Klikk for stort bilde

KRISELEDELSENS OPPGAVER

 1. Avklare ansvarsforholdet til politi/lensmann.
 2. Skaffe oversikt over inntruffet hendelse og hvilke konsekvenser det kan ha for kommunen og kommunens innbyggere.
 3. Statsforvalteren varsles ved kriser som omfatter områder utenfor kommunens grenser.
 4. Benytte eksisterende (og normale) kommandolinjer i størst mulig grad.
 5. Holde løpende kontakt med politi/lensmann og Statsforvalteren.
 6. Kalle inn nødvendige ledere av faginstanser (egne og eventuelt eksterne) etter behov.
 7. Iverksette informasjonstiltak og eventuelt nødvendige tiltak knyttet til helse og omsorg, evakuering og forpleining og krisepsykiatri.
 8. Iverksette gjeldende kommunale fagplaner.
 9. Lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle tilgjengelige kommunale resurser.
 10. Avgi periodisk rapport til Statsforvalteren og eventuelt nabokommuner via krisestøttesystem.
 11. Sette tid og sted for pressekonferanse.