Viktig melding

Strategi og utvikling

Strategi og utvikling består av 3 årsverk og er direkte underlagt kommunedirektøren som en stabsfunksjon.

Strategi og utvikling har rolle som samordner, pådriver, rådgiver og utvikler i organisasjonen. Blant oppgavene som ligger til enheten er:

  • Overordnet planlegging, herunder Kommunal planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel og IKT-strategi.
  • Digitalisering.
  • Beredskap, herunder beredskapskoordinator, kriseberedskap, beredskapsplaner og risiko- og sårbarhetsanalyser.
  • Kommuneøkonomi, herunder finansforvaltning, økonomiplan, årsbudsjett, tertialrapportering og årsberetning.
  • Koordinering av LEAN-arbeidet.
  • Næringsarbeid, herunder etablering og næringsutvikling, støtteordninger og Næringsplan.

Nyheter