Psykososialt kriseteam

Alle kommuner har et kriseteam for å kunne gi omsorg og støtte ved ulykker og alvorlige kriser. 

Psykososialt kriseteam er en tverrfaglig gruppe som bistår det ordinære hjelpeapparatet. Teamet har ikke vaktberedskap, men svarer så raskt det er mulig.

Hva er et kriseteam? 

Kriseteam er et fagteam som yter psykososial førstehjelp i kriser, ulykker og katastrofer. Med krise eller krisesituasjon menes dramatiske og potensielt traumatiserende hendelser som kan svekke egen fungering i hverdagen. 

Aktuelle hendelser kan være: 

  • Direkte tap eller trussel om tap. 
  • Selvmord, selvmordsforsøk, drap, uventet dødsfall hos barn og unge. 
  • Vold, ulykker/nestenulykker som kritiske situasjoner preget av livsfare som brann, flom, gisseltaking.
  • Tilskuersituasjon, være vitne til eller ha en rolle som tilfeldig hjelper ved en alvorlig hendelse. 

Det kan og være hendelser utenfor kommunen der pårørende bor i Ringebu kommune. 

Den beste hjelpen finnes ofte i ditt nærmiljø. Når ulykker og kriser inntreffer, bør det i størst mulig grad mobiliseres støtte fra familie, venner, kollegaer, naboer ol. 

Forsvarlig psykososial beredskap og oppfølging er en integrert del av helse- og omsorgstjenestens sørge-for-ansvar.

«Den beste hjelpen finnes ofte i ditt nærmiljø.» 

Hvem kan ta kontakt? 

Psykososialt kriseteam rekvireres av legevakt/AMK eller politi. Kriseteamet skal ikke kontaktes av privatpersoner. 

Hva kan kriseteamet bidra med? 

Kriseteamet skal sikre og organisere støtte til mennesker som har opplevd ulykker og kriser. Teamet gir mental førstehjelp, vurdering av hjelpebehov, formidler kontakt med andre instanser, informerer om og eventuelt henviser til det faste behandlingsapparatet. 

Viktige telefonnumre: 

Legevakt: 116117

Ambulanse: 113

Brann: 110

Politi: 112

Innlandet politidistrikt: 02800