Viktig melding

Møter 2020 Kontrollutvalget

Innkallinger 2020 Kontrollutvalget

Innkallinger 2020 Kontrollutvalget
r Innkalling Saksfremlegg og vedlegg
29.01.2020 Innkalling (PDF, 15 kB) Vedlegg - konkurransegrunnlag revisjonstjenester kontrollutvalget (PDF, 165 kB)
18.02.2020 Innkalling (PDF, 115 kB) Sak 02/20 Oppfølging av politiske vedtak pr 31.12.2019 (PDF, 186 kB)
Sak 02/20 Vedlegg - Oppfølgingsskjema for politiske vedtak pr. 31.12.2019 (PDF, 277 kB)
Sak 03/20 Orientering fra administrasjonen - årsregnskap 2019 (PDF, 14 kB)
Sak 04/20 Orientering - Status Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (PDF, 269 kB)
Sak 05/20 Orientering om Freskus og Fysak (PDF, 109 kB)
Sak 05/20 Vedlegg 1 - Rapport Freskus Frisklivssenter (PDF, 449 kB)
Sak 05/20 Vedlegg 2 - Brukerundersøkelse Frisklivssentralen (PDF, 323 kB)
Sak 06/20 Referatsak - Rapport om status for statlige tilsyn 2019 (PDF, 104 kB)
Sak 06/20 Vedlegg - Oversikt statlige tilsyn 2019 (PDF, 105 kB)
Sak 07/20 Årsrapport kontrollutvalget 2019 (PDF, 21 kB)
Sak 07/20 Vedlegg - Årsrapport kontrollutvalget 2019 (PDF, 316 kB)
Sak 08/20 Plan for kontrollutvalgets arbeid i 2020 - prioritering av oppgaver (PDF, 207 kB)
Sak 08/20 Vedlegg - Kontrollutvalgets årshjul (PDF, 124 kB)
Sak 09/20 Møteplan for 2020 (PDF, 92 kB)
Sak 10/20 Åpen post (PDF, 6 kB)
28.04.2020 Innkalling (PDF, 113 kB) Sak 11/20 Orientering om situasjonen med coronaviruset i Ringebu kommune (PDF, 7 kB)
Sak 12/20 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2019 (PDF, 140 kB)
Sak 12/20 Vedlegg 1 - Ferdigstilt årsregnskap 2019 med noter (PDF, 3 MB)
Sak 12/20 Vedlegg 2 - Årsberetning 2019 (PDF, 3 MB)
Sak 13/20 Uttalelse om skatteregnskapet for 2019 (PDF, 27 kB)
Sak 13/20 Vedlegg kontrollrapport vedrørende skatteoppkreveren for Ringebu kommune (PDF, 2 MB)
Sak 13/20 Vedlegg Årsrapport for 2019 skatteoppkreveren i Ringebu lkommune (PDF, 5 MB)
Sak 14/20 Planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - risiko- og vesentlighetsvurdering (PDF, 117 kB)
Sak 14/20 Vedlegg - veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering (PDF, 2 MB)
Sak 15/20 Åpen post (PDF, 7 kB)
02.06.2020 innkalling (PDF, 109 kB) Sak 16/20 Oppfølging av politiske vedtak pr 30.04.2020 (PDF, 86 kB)
Sak 16/20 Vedlegg oppfølging av politiske vedtak pr 30.04.2020 (PDF, 292 kB)
Sak 17/20 Økonomisk rapportering pr 30.04.2020 - Tertialrapport 1 (PDF, 84 kB)
Sak 18/20 Prosjektplan risiko- og vesentlighetsvurdering (PDF, 187 kB)
Sak 18/20 Vedlegg - Prosjektplan risiko- og vesentlighetsvurdering (PDF, 403 kB)
Sak 19/20 Åpen post (PDF, 5 kB)
17.06.2020 Innkalling (PDF, 106 kB) Sak 20/20 Orientering og innspill om anbud sekretariat for kontrollutvalg (PDF, 9 kB)
29.09.2020 Innkalling (PDF, 108 kB) Sak 20/20 Oppfølging av politiske vedtak pr 31.08.20 (PDF, 104 kB)
Sak 20/20 Vedlegg - oppfølgingsskjema for politiske vedtak (PDF, 310 kB)
Sak 20/20 Vedlegg - gryteferdige prosjekt pr 31.08.20 (PDF, 147 kB)
Sak 21/20 Økonomisk rapportering pr 31.08.20 - tertialrapport 2 (PDF, 84 kB)
Sak 22/20 Status på kontrollutvalgets budsjettområde pr september 2020 (PDF, 6 kB)
Sak 23/20 Kontrollutvalgets budsjettforslag for 2021 ansvarsområde 131 og 132 (PDF, 120 kB)
Sak 24/20 Risiko og vesentlighetsvurdering Ringebu kommune (PDF, 142 kB)
Sak 24/20 Vedlegg - risiko og vesentlighetsvurdering (endelig) (PDF, 840 kB)
Sak 25/20 Orientering fra administrasjonen om kommunens personalreglement (PDF, 7 kB)
Sak 26/20 Åpen post (PDF, 5 kB)
24.11.2020 Innkalling (PDF, 109 kB) Sak 28/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 (PDF, 115 kB)
Sak 28/20 Vedlegg - risiko- og vesentlighetsvurdering (PDF, 840 kB)
Sak 28/20 Vedlegg - utkast plan for forvaltningsrevisjon pr 17.11.2020 (PDF, 335 kB)
Sak 29/20 Plan for eierskapskontroll 2020-2023 (PDF, 115 kB)
Sak 29/20 Vedlegg - risiko- og vesentlighetsvurdering (PDF, 840 kB)
Sak 29/20 Vedlegg - utkast planeierskapskontroll pr 17.11.2020 (PDF, 245 kB)
Sak 30/20 Revisjonsplan for 2020- presentasjon av revisor BDO (PDF, 111 kB)
Sak 31/20 Møteplan for 2021 (PDF, 89 kB)
Sak 32/20 Åpen post (PDF, 5 kB)