Viktig melding

Tilsyn i byggesak - Plan- og bygningsloven Kap. 25

Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, og at ansvarlig foretak er kvalifisert.

Planmessig tilsyn ble startet opp høsten 2006 i Ringebu kommune.

Kommunen har ansvar for å føre tilsyn med at plan - og bygningsloven overholdes i kommunen. Loven overlater gjennom ansvarsrettsreglene et omfattende ansvar til aktørene i byggesaken. Ansvaret er basert på tillit og erklæringer. Det er derfor viktig at kommunen påser ved tilsyn at regelverket følges.

Tilsyn kan gjennomføres på mange måter og har flere formål. Tilsynet skal avdekke om aktørene i byggesaken gjennomfører sine oppgaver i henhold til ansvarsretten slik at tiltaket blir i samsvar med bestemmelser og tillatelse. Når tilsynet avdekker sviktende rutiner hos foretaket og disse forbedres, vil det bidra til at mulighetene for at feil reduseres i fremtidige byggeprosjekter. Videre vil tilsyn kunne avdekke feil tidlig i byggeprosessen. Dette vil være ressursbesparende både for prosjektdeltakerne og for kommunen som slipper å følge opp regelbrudd i ettertid. Endelig vil tilsynet av de ovennevnte grunner også redusere de samfunnsmessige kostnadene som følge av at det blir færre byggefeil.

Tilsyn kan skje enten uanmeldt eller ved at det varsles på forhånd. Kommunen står fritt ved valg av fremgangsmåte og metode.

Ringebu kommunes tilsynsplan (PDF, 220 kB)

 

Hva er tilsyn?

Tilsyn er å påse at bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven følges.

For tilsyn i tiltak kan det f.eks. være besiktigelse, stikkprøver av enkelte valgte løsninger i prosjekteringen eller utførelsesfasen, tilsyn i prosjektets dokumenter (f.eks. prosjekteringsgrunnlag, sjekklister m.m.), intervju, gjennomgang av foretakenes kontrollsystemer sammen med inspeksjon på byggeplassen.  

Formålet med tilsynet er å tilse at ansvarlige foretak kan dokumentere at byggearbeidene er prosjektert og utføres i henhold til plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og gjeldende planverk, samt at internkontroll/kvalitetssikring utføres og dokumenteres.

Tilsyn er ikke kontroll av løsninger, prosjektering eller utførelse, da det er de ansvarlige foretakene som har ansvar for å kontrollere/kvalitetssikre egne arbeider.

I tillegg er tilsyn etter plan- og bygningsloven også å føre tilsyn med kvalifikasjoner i de foretakene som skal ha ansvarsrett i tiltakene.

 

Prioriterte tilsynsformer

I Ringebu kommune er tilsyn med kvalifikasjoner høyt prioritert, og kommunen gjennomfører tilsyn med kvalifikasjoner i alle foretak som ikke har dekkende sentral godkjenning for ansvarsrett for erklært ansvar.

Kommunen har også prioritert inspeksjonstilsyn, og kombinerte inspeksjon- og dokumenttilsyn i tiltak, med utvalgte prioriterte tilsynsområder i henhold til gjeldende tilsynsplan. For 2020 har imidlertid kommunen valgt å ikke prioritere inspeksjonsdelen i tilsynet i like stor grad som tidligere, men vil prioritere gjennomføring av dokumenttilsyn.

 

 

Se også