Fjerning av oljetanker

Klikk for stort bildeFra 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke fossil fyringsolje eller parafin til oppvarming av boliger og næringsbygg. Det blir også forbudt å bruke fossile brennstoff til oppvarming av ventilasjonsluft og varmtvann.

Flere velger å skifte ut oljefyren nå, før forbudet kommer. Svært mange har allerede gått bort fra oljefyring, men har fortsatt en nedgravd tank i hagen og gammel oljefyr i kjelleren. Enkelte av tankene inneholder fortsatt olje eller parafin, selv om de ikke er i bruk. Slike tanker utgjør en betydelig forurensningsfare, da oljen kan lekke ut og forurense grunnen under tanken.

Hvordan er regelverket i Ringebu kommune?

1.    Nedgravde oljetanker med volum mindre enn 3200 liter er regulert i forurensningsloven § 7 «Plikt til å unngå forurensning». De fleste tanker i privathusholdninger rommer ca. 800-1200 liter.
2.    Nedgravde oljetanker med volum større enn 3200 liter er regulert i forurensningsforskriften kapittel 1.  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931

Må jeg fjerne oljetanken?

Det er ikke krav om å grave opp og fjerne oljetanker med et volum under 3200 liter, så lenge disse ikke utgjør en forurensningsfare. Det er et krav om at alle oljetenker som ikke skal graves opp skal rengjøres og tetthetstestes av et godkjent firma før tanken fylles opp med pukk.

Tiltaket skal dokumenteres og dokumentasjon sendes Ringebu kommune. Eksempelvis i form av kvittering på tømming og sanering fra godkjent saneringsforetak.

Hva skjer når jeg ikke gjør noe i det hele tatt?

Oljetanker som ikke er i bruk lengre vil fortsatt ha ha fyringsoljerester i tanken, selv om den er fyrt tomt. Det vil over tid samle seg vann i alle tanker enten i form av kondens eller som innlekking. Oljetanker i stål korroderer på innsiden og utsiden. Glassfibertanker blir sprø over tid og kan kollapse pga trykket utenfra. 
Det betyr at tanken kan går lekk. I slike tilfeller kan vann og olje fra tanken forurense grunnen, eller / og grunnvannet eller trekke inn i grunnmuren. Det er tankeieren som er ansvarlig for forurensningen og står for alle kostnader for å opprette i forurensningen.

For å unngå risikoen, er fjerning av tanken beste tiltaket.   

Hvordan fjerner jeg tanken?

Prosedyren og regelverket er likt, uansett om du har olje- eller parafinfyring. Før tanken kan fjernes, må den tømmes for innhold. Fyringsolje og parafin regnes som farlig avfall og må leveres til godkjent mottak (for eksempel Frya Miljøstasjon). Så lenge tanken inneholder olje, regnes den også som farlig avfall, og den må derfor saneres (vaskes) innvendig. Vær obs på at tømming og sanering av tank må utføres av godkjent firma - dette er ikke noe du kan gjøre selv. (for eksempel Arnkværn Miljø og Renovasjon AS, eller Oppland Miljøteknikk AS) Når tanken er tom og ren må den graves opp og leveres til Frya Miljøstasjon eller annet godkjent mottak som grovavfall, eller eventuelt metallskrap hvis det er en gammel ståltank. Selve oljefyren kan vanligvis også leveres som metallskrap. Hvis grunnen rundt eller under tanken er tilsølt med olje, må også de forurensede massene fjernes og leveres til godkjent mottak. 

Kan tanken få ligge der den ligger nå?

Hvis tanken ligger svært vanskelig tilgjengelig (og er på under 3200 liter), kan man velge til å la den ligge. Den må da fylles med stein eller grus etter rengjøring (obs: den må fortsatt tømmes og rengjøres!), og man må også fjerne påfyllingsrøret. Det kan kun gjøres hvis tanken er tett – hvis den er lekk, kan olje ha forurenset grunnen under og rundt tanken. I så fall må man fjerne den forurensede jorden sammen med tanken. For å finne ut om tanken er lekk eller ikke, må man gjennomføre trykktesting av tanken. Selskapet som tømmer tanken kan utføre dette.

Kan jeg få tilskudd?

Enova gir tilskudd til fjerning av gammel oljekjel og tank, hvis du samtidig går over til en fornybar og miljøvennlig varmekilde. Fjerningen av oljetanken må skje samtidig som du installerer varmepumpe eller biovarme. Les mer om tilskuddet her: https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/fjerne-fossil-oppvarming/fjerning-av-oljefyr-og-tank/ 
Hvis du har behov for ytterligere informasjon eller hjelp send epost til post@ringebu.kommune.no.