Viktig melding

Godt regnskapsresultat for Ringebu kommune i 2016

Overskudd 2016 Per H.Lervåg og Jan Magne LangsethLavere pensjonskostnader, økte skatteinntekter og god budsjettdisiplin innen tjenesteenhetene ga et godt regnskapsresultat for 2016, omtrent på nivå med året før. Mindreforbruket (overskuddet) ble på 10 mill. kr.

De største bidragene til årets overskudd kommer fra:
 

 • Lavere pensjonskostnader: 3 mill. kr
   
 • Skatt, rammetilskudd, finans: 2,5 mill. kr
   
 • Tjenesteenhetene: 3,4 mill. kr
   
 • Interkommunale samarbeid: 1,1 mill. kr
   

Netto driftsresultat ble svært godt og kommunens fondsbeholdninger er betydelig styrket i 2016. Det innebærer at kommunen er godt i gang med å ruste seg for store fremtidige investeringer som ligger inne i den 12-årige investeringsplanen. Mesteparten av besparelsene i 2016 er knyttet til forhold som ikke kan påregnes å ha noen varig effekt. Året 2017 ligger fortsatt an til å bli så stramt som forutsatt i budsjettet. Like fullt er det svært gledelig å kunne gå inn i 2017 med et positivt resultat bak oss.

Tjenestelederne og lederne for interkommunale samarbeid skal ha ros for god og ansvarlig økonomistyring gjennom 2016.

Det er særlig gledelig at årets skatteinngang har vært god. Denne endte 8 mill. kr over budsjett. Selv om kommunen da samtidig mistet ca. 4,3 mill. kr i rammetilskudd (inntektsutjevning), er økt skatteinngang et tydelig tegn på lav arbeidsledighet og at næringslivet i kommunen går godt.

Den endelige behandlingen av årsregnskapet skjer i kommunestyret i mai.

Eventuelle spørsmål bes rettet til Seniorrådgiver Jan Magne Langseth, tlf: 61283022 / 40410695.


Ringebu, 15. februar 2017


                                               Per H. Lervåg
                                                  rådmann
 
                                                                                         Jan Magne Langseth
                                                                                              seniorrådgiver