Nyheter
Publisert 19.10.2018
Minibuss 1

Ny minibuss  - Frivillig innsats 😊 Eldresenterets aktivitetslag gjør en betydelig innsats ved å arr. sosiale tilstelninger for beboere og pårørende.

Bussturene i nærområde har vært så populære at aktivitetslaget så behov for å kjøpe en 9 seter minibuss i tillegg til den de har. Det har vært opptil 30 personer med på turene. Dvs at det også kjøres private biler for at alle som ønsker det får være med.

Aktivitetslaget har gjennom år fått minnegaver som gjør at de kunne gå til innkjøp av en minibuss til.

Publisert 18.10.2018
trafikksikkerhetsplan_rk_forside

Ringebu kommune har satt i gang arbeider for å oppnå godkjenningen trafikksikker kommune. Godkjent trafikksikker kommune betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

Publisert 18.10.2018
Logo 2018 - bilde

Aksjonsdagen er søndag 21. oktober 2018, og er tildelt Kirkens Bymisjon og deres arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

Publisert 17.10.2018

Informasjon fra midt- Gudbrandsdal landbrukskontor:  oktober månad er det høve til å spreie husdyrgjødsel på fulldyrka og overflatedyrka jord, med vilkår om å pløye,  eller harve, gjødsla ned innan 18 timar etter spreiing.

 

 

 

Publisert 17.10.2018
Økonomiplan bilde forside web

Formannskapet avla sin innstilling til økonomiplan for perioden 2019-2022 i møte 09.10.2018. 

Publisert 12.10.2018
Hjemmetjenesten sør 1

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og HDO Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Tjenestestedet er for tiden hjemmetjenesten sør

 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Løsningsorientert, fleksibel og samarbeidsvillig
 • Erfaring fra feltet og personlig egnethet vil bli vektlagt
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Må ha førerkort klasse B
 • Gjerne relevant videreutdanning for omsorgsfeltet

  Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og HDO Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

   

   

Publisert 12.10.2018
Samlet illustrasjon

Levekårsutvalget i Ringebu kommune legger forslag til temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2019 – 2022 for kommunene Ringebu, Sør – Fron og Nord-Fron 2019 - 2022 til offentlig ettersyn jfr. LKU-054/18 vedtak.

 

Etter innspillsrunde i mai har administrativ samarbeidsgruppe i de tre kommunene utarbeidet forslag til plan som Levekårsutvalget legger ut til offentlig ettersyn. For å få tilskudd fra spillemiddelordningen er det en forutsetning at kommunen har en politisk vedtatt plan for idrett og fysisk aktivitet og at anlegget er inkludert i gjeldende plan.

 

Høringsfrist: 5. november 2018

 

 

Innspill merkes sak 18/799 og sendes Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu
e-post:
post@ringebu.kommune.no

Publisert 08.10.2018
Gammel_Laugen sørover fra Ringebu.jpg

Kommuneplanens arealdel er nå vedtatt, k-sak 059/18. Det betyr at reguleringsarbeid i tråd med ny kommuneplanens arealdel kan starte opp. Dette er spesielt viktig mht nye områder for bolig, næring, sentrumsformål og offentlig formål.

Kommuneplanen er vedtatt med noen områder uten rettsvirkning. Dette er områder som kommunen ønsker til ny fritidsbebyggelse. Eksisterende fritidseiendommer i LNF, som ikke tidligere er godkjent i kommunedelplaner, er også unntatt rettsvirkning. For disse områdene må fortsatt alle tiltak dispensasjonsbehandles. Disse delene av planen sendes til departementet for avgjørelse.

 

Publisert 04.10.2018
Hj

 

 • Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og HDO Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

  Stillingen er for tiden ved hjemmetjenesten distrikt nord

   

   

  Kvalifikasjoner:

  • Autorisert sykepleier
  • Løsningsorientert, fleksibel og samarbeidsvillig
  • Erfaring fra feltet og personlig egnethet vil bli vektlagt
  • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Må ha førerkort klasse B
  • Gjerne relevant videreutdanning for omsorgsfeltet

    

   Vi kan tilby:

  • Arbeidstid 35,5 t/uke med arbeid hver 3 helg.
  • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig miljø
  • Mulighet for deltakelse i tverrfaglig team og møter
  • Kommunen legger til rette for kurs og videreutdanning/spesialisering i henhold til tjenestenes kompetanseplan.
  • Kommunen har tjenestebiler

 •