Publisert 28.08.2020

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunene har i dag.

Publisert 28.08.2020

 

 • Maria Mehammer er ansatt i 100% midlertidig stilling som adjunkt ved Ringebu ungdomsskole fra 01.08.20
 • Kristine Sletten Hansen er fast ansatt i 80% stilling som miljøveileder ved Fåvang skole fra 01.08.20
 • Morten Rannstad er ansatt i 56% midlertidig stilling som adjunkt ved Ringebu læringssenter fra 01.08.20
 • Gina Landheim Nordrum er ansatt i 74,76% midlertidig stilling som miljøveileder ved Ringebu ungdomsskole fra 01.08.20
 • Ann Elisabeth Grøtli er fast ansatt i 100% stilling som adjunkt ved Fåvang skole fra 01.08.20
 • Hilde Vedvik Guttu er fast ansatt i 100% stilling som assisterende rektor ved Ringebu skole fra 01.08.20
 • Sissi Guttu er ansatt i 100% vikariat som adjunkt ved Fåvang skole fra 01.08.20
 • Ingrid Slaastuen er ansatt i 70% vikariat som miljøveileder ved Fåvang skole fra 01.08.20
 • Lies De Winter er ansatt i 100% vikariat som adjunkt ved Fåvang skole fra 01.08.20
 • Dmytro Kozar er ansatt i 18% stilling som dirigent ved kulturskolen fra 01.08.20
 • Mariya Karpinets er ansatt i 20% stilling som lektor ved kulturskolen fra 01.08.20
 • Per Kristian Ødegård Syversen er ansatt i 20% stilling som musikkskolelærer ved kulturskolen fra 01.08.20
 • Ida Kaltrud er ansatt i 100% stilling som barnevernspedagog ved Midt-Gudbrandsdal barnevernstjeneste fra 04.08.20
 • Sander Rolstad er ansatt som lærling i IKT – dataelektroniker ved Fellestjenesten fra 20.07.20
   
Publisert 14.08.2020

 Vi gratulerer Mohamed Ibrahim med bestått fagprøve. Gjennomføringen av fagprøven ble utført hos hjemmetjenesten Fåvang.  Vi ønsker han lykke til videre fremover med sitt arbeide.

Publisert 12.08.2020

 Det skal utføres sikringsarbeid i øvre del av Storrøvegen, arbeidene utføres av Frya Grustak. 

Sikringsarbeidet utføres som en del av koronamidler avsatt til sikring langs kommunale veger. Rekkverk skal også skiftes ut i øvre deler av vegen, samt langs deler av andre kommunale veger i løpet av høsten.  

Publisert 06.08.2020

 Telefonen er åpen kl. 08:30 - 10:30 og 12:30 - 13:30.

Publisert 06.08.2020

Ringebu kommune har fått tildelt kr 1.785.000,- i ekstraordinære midler til næringsfondet på grunn av Covid-19. Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med forretningsadresse kommunen.

Formannskapet er fondsstyre for fondet, og avgjør saker etter innstilling fra kommunedirektøren.

Vurdering

Ekstraordinære midler vurderes etter Kriterier næringsfond med spesielt vekt på:

 1. i hvor stor grad tiltaket fremmer akt økt aktivitet, sysselsetning og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensiale
 2. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerer og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid 19-utbruddet
 3. hvor raskt tiltaket kan settes i gang, i hvilken grad tiltaket bidrar til å opprettholde arbeidsplasser/skape flere arbeidsplasser

Midlene kan ikke brukes til å dekke løpende driftskostnader.

Jordbruksbasert næring omfattes ikke av ordningen.
 Samarbeidsprosjekter mellom flere næringsaktører kan støttes, også samarbeid utover kommunegrensen.

Tilskudd

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov. I dette spesielle tilfelle skal det aldri overstige 75 prosent.
EØS-avtalens regler for offentlig støtte legges også til grunn.

Alle tilskudd gitt etter reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no. De registrerte opplysninger skal oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt.  Midlene skal gå til de som har et reelt behov. Behovet skal dokumenteres i søknaden og midlene tildelt på feilaktig grunnlag skal tilbakebetales.

Søknader og saksbehandling

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no og ikke direkte til kommunen. Søknader vil kunne påregnes behandlet i formannskapet i løpet av en måned.

Søknadsfrist er 30.august 2020 og 30. oktober 2020.

Tildelt støtte må brukes innen ett år fra vedtaksdato. Det kan søkes om utsettelse.

Utbetaling

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Ikke støtteverdige tiltak

Næringsfondet kan ikke brukes til gjeldssanering.
Næringsfondet skal ikke finansiere ordinær offentlig virksomhet.
Midler fra fondet skal ikke brukes til aksjetegning eller andeler i private bedrifter.
Næringsfondet skal ikke brukes til å gi garantier.
Næringsfondet skal ikke brukes til avslutta prosjekter.

En bedrift kan motta til sammen 200.000 EURO (omregnes i forhold til referansekurs fastsatt av ESA hvert år) i bagatellmessig støtte over en treårs periode. Treårsperioden regnes fra det tidspunktet en bedrift mottar bagatellmessig støtte første gang. Den øvre grensen for bagatellmessig støtte gjelder den samlede bistand fra det offentlige som anses som bagatellmessig støtte. Det er bedriftens ansvar å sørge for at denne grensen ikke overstiges. Eventuell overskride kan medføre krav om tilbakebetaling.

Ved spørsmål. Ta kontakt med Næringssjef Frode Martinsen fma@ringebu.kommune.no

 

Publisert 05.08.2020

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.  
Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. 
Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret. 
Søknadsfristen er 15. september.

Publisert 28.07.2020
Det blir åpning av det tredelte kunstverket Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen av Ånond Versto på Høgkleiva søndag 6.september kl. 13.00. Prosjektet Tankeplass er sprunget ut av ideen om å skape naturlige stoppesteder langs pilegrimsleden ved bruk av kunstneriske og/eller arkitektoniske installasjoner. Dette skal være steder som innbyr forbipasserende til å sette seg ned i sin egen tankeverden, nyte utsikten og utveksle tanker med andre vegfarende. Skulpturene som er etablert i Ringebu er knyttet til sagn fra området og representerer på gåtefullt vis ulike sider av pilegrimens reise. For mer info se kulturnett Innlandet.Ved åpningen blir det servert pilegrimslefse med kildevann på tur opp til Høgkleiva fra nord og kaffe med kake i Ringebu prestegard i etterkant. Pga. koronarestriksjoner er det forhåndspåmelding fra link nedert i artikkelen for alle som ønsker å delta.  Du kan også melde deg på ved å ringe tlf 61283000 eller sende e-post til: post@ringebu.kommune.no.  De påmeldte som har mulighet til å gå kan parkere ved Ringebu stavkirke eller Ringebu prestegard og gå de 2 km til Høgkleiva. To minibusser vil kjøre de inviterte gjestene og deretter kjøre flere ganger for de som ikke går eller kjører bil selv. Ta med antibac i lomma til eget bruk under arrangementet. På grunn av koronasituasjonen kan det skje endringer og påmeldte bes følge med på Ringebu kommunes hjemmesider i forkant av arrangementet. 

 

Program for dagen:.

Kl. 1315                Åpning av «Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen» av Ånond Versto på Høgkleiva

•             Taler

Kl. 1400                Avslutning ved Høgkleiva

Kl. 1415                Oppmøte i Ringebu Prestegård

•             Mottakelse og videohilsninger

•             Kaffe og kake

Kl. 1530                Avslutning i Ringebu

 

PÅMELDINGSFRIST 2.SEPTEMBER 2020.

Påmelding her

 

 

Publisert 14.07.2020

Ringebu Legekontor har redusert åpningstid på telefon i sommer på grunn av ferieavvikling.
I uke 29, 31 og 32 er telefonen åpen kl. 08:30 – 10:30 og kl. 12:30 – 13:30.
I uke 30 er telefonen åpen kl. 09:00 – 10:00 og 12:30 – 13:30.