Nyheter
Publisert 07.07.2019
 

Ringebu kommunestyre vedtok i sak 058/19 utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Lodge cabins i Kvitfjell vest.

Vedtaket kan ikke påklages.

Publisert 07.07.2019

Utvalg for plan og teknisk behandlet i møte 26.06.2019, sak 078/19, og vedtok  å legge ut forslaget til reguleringsplan for Fåvang sentrum sør, planID 0520201705, til 2. gangs høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å skape ytterligere handels- og serviceaktivitet i knutepunktet mellom E6, Kvitfjell, Ringebu Østfjellet og Fåvang. Målet er bedre handelstilbud til lokalbefolkningen og fritidsinnbyggere i Kvitfjell og andre områder rundt Fåvang.
 
Merknadsfrist: 19. august 2019.

 

Publisert 04.07.2019

Ringebu kommune har søknadsfrist 1. oktober på søknad om spillemider.  Det skal søke elekronisk på www.idrettsanlegg.no.  lenke finner du nedenfor
https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/id487436/

Ta kontakt med oss så tidlig som mulig for oppstart av søknad og informasjon vedr. nødvendig dokumentasjon, registrering i anleggsregisteret og idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.

Skal det søkes om kommunal støtte til anlegget må dette varsles tidlig, senest 15.8, for politisk behandling i forbindelse med kommunens økonomiplanarbeid.

Ta kontakt med tjeneseenheten kultur på telefon 61284702/92463736 eller e-post anne.vestad@ringebu.kommune.no for informasjon. 

Søknadskriteterier finner du på www.idrettsanlegg.no

Ny plan for idrett og fysisk aktivitet for Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron omtaler anlegg som kan søke om spillemidler for perioden 2019-2022.  Se lenke under

 

Publisert 02.07.2019

I henhold til pbl. § 11-12 og 11-13 vedtok Utvalg for Plan og teknisk den 26.06.2019, sak UPT-080/19, å legge forslag til planprogram for kommunedelplan for vann og avløp 2020-2031 for Ringebu kommune ut til offentlig ettersyn og varsle om oppstart av planarbeidet.

Publisert 01.07.2019

 

 

Publisert 01.07.2019

Ringebu legekontor vil takke sanitetsforeningene i Ringebu og Fåvang og LHL lokallag Ringebu for  pengegaven

 

 

Publisert 01.07.2019

I samband med oppgradering av veger i Ringebu kommune i 2019 vil det i uke 28 bli utført dypstabilisering (knusefresing) av enkelte vegstrekninger forut for asfaltering som skjer i høst.

Publisert 28.06.2019

Kommunestyret vedtok i siste møte før sommeren "Barnehage og skole på veg mot 2031. Kvalitets- og utviklingsplan". (PDF, 2 MB)
Planen er kommunens styringsdokument for arbeid med kvalitet og utvikling i familiebarnehagene og de kommunale barnehagene og skolene. Planen skal bidra til helhet og sammenheng i det pedagogiske arbeidet rettet mot aldersgruppen 1 - 16 år.
"Barnehage og skole på veg mot 2031" setter langsiktige mål for kommende 12-årsperiode, og har en handlingsdel med tre fokusområder de tre første årene:

  • folkehelse og livsmestring
  • demokrati og medborgerskap
  • bærekraftig utvikling. 
Publisert 27.06.2019

Helsestasjonen har kurs i Trygghetssirkelen (Circle of security) til høsten.