Nyheter
Publisert 19.08.2019

Ringebu kommune holder stand i kommune NM 2019. Ringebu kommune kommer best ut i Gudbrandsdalen
Et mangfoldig og godt næringsliv  blant annet innenfor industri og håndverksnæringer holder oppe dampen, kanskje ikke like synlige som handelsnæringen, men like viktige. Utfordringen framover er å rekruttere bla. flere håndverkere.
Under vises et lite knippe av bedriftene som representerer vårt varierte næringsliv.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

Publisert 08.08.2019

Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke fossil fyringsolje eller parafin til oppvarming av boliger og næringsbygg. Det blir også forbudt å bruke fossile brennstoff til oppvarming av ventilasjonsluft og varmtvann.

Publisert 07.08.2019

Ringebu kulturskole har dirigentansvar for kor og korps i kommunen og det er ledig fast stilling som dirigent for koret Vox Vaala fra 1.10.2019. Stillingshjemmelen er på 13,72% fast stilling, men Vox Vaala dekker de resterende  4,28% på midlertidig basis.

Vox Vaala ble stiftet i 1986 og er et blandakor med medlemmer fra sør- og midtdalen og har de siste årene jobbet aktivt med å utvikle koret.  Koret jobber med musikk innenfor mange sjangere.

Vi søker en engasjert dirigent med relevant musikkfaglig høgskoleutdanning  som ønsker å være med å utvikle koret og som har erfaring med større konsert- og forestillingsprosjekter. Lang og relevant erfaring kan kompensere for formell kompetanse.  Personlig egnethet vil bli vektlagt. Aktuelle kandidater kan bli innkalt til prøvedirigering. Fast øvelsesdag er  mandager kl. 19.30 – 22.00 og følger skoleruta.  Politiattest kreves jfr. gjeldende lov for arbeid i kulturskolen. Det kreves førerkort og disposisjon av bil for å utføre jobben. Vox Vaala har et aktivt nivå med egne konserter og deltakelse på arrangement i kommunen.

Vi kan tilby faglige utfordringer, konkurransedyktige betingelser, en gunstig pensjonsordning og et hyggelig og aktivt arbeidsmiljø.

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos rektor Erik Wang telefon 40673526 eller på e-post erik.wang@ringebu.kommune.no . Evt. hos leder i Vox Vaala Trond Haugen tlf. 91190433.  Se også  Vox Vaalas hjemmeside på www.voxvaala.no og på facebook:  Vox Vaala.

Det må søkes elektronisk på stillingen på www.ringebu.kommune.no  under fanen søknadssenter  og  søknad på stilling. 

Kopi av attester og vitnemål medbringes på evt. intervju.

Søknadsfrist 1. september 2019.

Søknaden merkes sak 19/2502

 

 

Publisert 02.08.2019

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune. Manntallet for Ringebu er lagt ut til offentlig ettersyn i Ringebu rådhus, åpningstider mandag til fredag kl. 09.00-14.00. 

Publisert 25.07.2019

 

Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner har inngått avtale om slamtømming med Gudbrandsdal Miljø AS for en periode på to år.

Publisert 12.07.2019

Gudbrandsdal Energi Nett skal oppgradere strømforsyning og lysanlegg i Fossvegen-Damsvingen og Jomfruvegen.
Det vil da bli foretatt en oppgradering og opprydding i lavspentnettet samtidig, samt utskifting av gamle stolper. Alle berørte eiendommer vil bli kontaktet før arbeider påbegynnes.
Tilrettelegging for utbygging av fiber vil da utføres samtidig.

På grunn av nært forestående asfaltarbeider i regi av Ringebu kommune (oppstart fra siste halvdel av august), vil Gudbrandsdal Energi Nett nå starte med gravearbeider i Fossvegen opp til Damsvingen med grøfter og montasje av nytt lysanlegg for Ringebu kommune.
Øvrige arbeider utføres senere i høst.

Publisert 11.07.2019

I forbindelse med endringer i organiseringen av helse og omsorg våren 2019 kom det forslag om å endre navn på Ringebu eldresenter. Det nye navneforslaget er Ringebu omsorgssenter. Forslaget har vært til uttalelse hos Eldresenterets aktivitetslag, Ringebu eldreråd og Ringebu historielag med frist 30.05.2019. Brevet ut var slik:

«Administrasjonen har hatt en gjennomgang av organiseringen i helse og omsorg. I denne forbindelsen var det naturlig også å vurdere navn på tjenesteområder, avdelinger og bygninger. Her kom det opp forslag fra ansatte om å vurdere endring av Ringebu eldresenter til Ringebu omsorgssenter. 

Bakgrunnen for forslaget er:

  • «Ringebu eldresenter» gir leseren en oppfatning av at senteret er for eldre. Rådmannen mener at tilbudet her er for mange flere brukergrupper enn de som anser seg for å være i gruppen eldre. Dette bør gjenspeiles i navnet.
  • Omsorgssenter er mer dekkende betegnelse for innholdet i bygningsmassen og et begrep som er mer brukt i dag enn det eldresenter er.
Publisert 08.07.2019

I forbindelse med forskjønning/sentrumsutvikling i Fåvang sentrum og bygging av den nye Industrivegen på Fåvang, er det utarbeidet oppdatert helhetlig skiltplan for området. Skiltplan og skiltvedtak gjelder offentlige skilt på kommunale veger og fylkesveger.

Publisert 07.07.2019

Sør-Fron kommune ved formannskapet og Ringebu kommune ved utvalg for plan og teknisk (UPT), har i møter henholdsvis 03.06.2019 og 26.06.2019, vedtatt å legge ut forslaget til reguleringsplan for flomsikring av Frya elv, planID 0520201703, til 1. gangs høring og offentlig ettersyn.