Ungdata 2019

Klikk for stort bildeLevekårsutvalget og ansatte innen skole, helse, kultur og barnevern fikk for få dager siden presentert resultatene av Ungdataundersøkelsen 2019. Ungdata undersøker helheten i ungdoms liv, og stiller spørsmål knyttet til venner, trivsel, familie, skole og fritid. Alle elevene på ungdomsskolen var invitert til å delta, og 97% valgte å svare, noe som er svært bra sammenlignet med andre kommuner! Ungdommene svarte på undersøkelsen i slutten av februar. Ungdata  gjennomføres hvert tredje år (2013, 2016 og 2019). Som følge av tilpasninger ved overgang til Innlandet fylke, vil det bli ny undersøkelse i 2020, og så i 2023.

NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus-Øst) har det faglige ansvaret for Ungdataundersøkelsen, mens kommunen står for den praktiske gjennomføringen. Mer informasjon finnes på www.ungdata.no.

Nøkkeltallsrapport 2019 for Ringebu (PDF, 7 MB) viser på den positive siden at ungdom i Ringebu har god relasjon til foreldre og venner, de fleste har minst en fortrolig venn, de fleste er fornøyd med skolen og de fleste er fornøyd med lokalmiljøet.

Men rapporten peker også på punkt kommunen må ha ekstra fokus på og følge opp. Det er relativt mange som rapporterer om psykiske plager, og det er tilsvarende få ungdommer som deltar i organiserte fritidstilbud og fysisk aktivitet. Rapporten viser også at det er en relativt stor andel som sier de har opplevd plaging, trusler eller utfrysning fra andre unge på skolen eller i fritida - på nett eller i direkte møter. Det er også, selv om det er en reduksjon fra 2016, sammenlignet med andre kommuner, fortsatt flere som sier de har vært beruset på alkohol. 

Oppsummert kan en si at flertallet av ungdomsskoleelevene er godt fornøyd med livet - noe som understrekes av svarene på spørsmålet de fikk om mestring (som ikke er med i nøkkeltallsrapporten). Samtidig er det noen - for mange - som sier at de opplever livet som vanskelig. 

De ulike tjenestene som er tett på ungdom arbeider med å analysere utfordringene, forstå hva som ligger i dem og hvordan de skal følges opp. Skolen og skolehelsetjenesten har spesielt fokus rettet mot psykisk helse og trygt og godt skolemiljø, og tema fra undersøkelsen vil tas opp og drøftes med elevene på ungdomsskolen.

Ungdommene uttrykker at de snakker med og hører på foreldrene sine. I alt forebyggende arbeid kommunen legger opp til er det derfor viktig å legge til rette for godt samarbeid med foreldrene.